Spring naar content

Stappen richting Inzicht: Een Update van ‘Doelgroep in Beeld’

14 juni 2023

Eind 2022 is het rapport en de sliderapportage verschenen over de inventarisatie die we uitvoerden onder Valente-leden in het kader van ‘Doelgroep in Beeld’. Uitkomsten waren dat er 1) draagvlak is voor een gezamenlijk monitoren van ontwikkelingsprocessen van cliënten en 2) belangstelling bestaat voor innovatieve vormen van feedbackverzameling onder cliënten wat betreft de ervaren kwaliteit van hulpaanbod. In de ALV eind 2022 stemden de bestuurders op hoofdlijnen in met de aanbevelingen voor 2023 en verder. Echter: “Er zou een moment moeten zijn om een tussenbesluit te nemen voordat we iets gaan vragen aan medewerkers op de werkvloer. Spreker wil een apart oordeel vellen over wat het voor hen betekent. De voorzitter stelt voor om de ALV in juni daarvoor te gebruiken. De voorzitter sluit het punt af en bedankt Wilma Boevink.”

Waar staan we nu, een half jaar later?

DIB-ontwikkelproces
Voor het monitoren van ontwikkelingsprocessen van cliënten (‘DIB-ontwikkelproces’) is in maart 2023 een kennissessie geweest over mogelijke monitorinstrumenten. In mei 2023 is de ontwikkelgroep in nieuwe samenstelling  bijeen geweest. In deze groep hebben belangstellende lid-organisaties zitting als ook organisaties die hebben toegezegd mee te willen doen aan een pilot. Deze pilot behelst het toetsen van een nieuw samen te stellen vragenlijst die op gezette tijden gedurende twee jaar wordt uitgezet, aangevuld met kwalitatieve dataverzameling (interviews) bij cliënten. Bovendien wordt de logistiek van respondentenwerving, dataverzameling, analyses en terugkoppeling beproefd in deze pilot. Het pilotvoorstel wordt eind juni in een tweede ronde besproken met de ontwikkelgroep. We hopen in het najaar van start te gaan.

Het pilotvoorstel behelst de afname van een samengestelde vragenlijst die voor de diverse sub-branches van belang zijn op enkele momenten gedurende twee jaar. De keuze voor de lijsten is gebaseerd op de inventarisatie en op inbreng van leden en getoetst op de eerste kennissessie over dit onderwerp.

De pilot is in eerste instantie klein qua omvang (10 cliënten per deelnemende organisatie (5)). Bij positieve bevindingen gaan we na of we de respondentengroep kunnen laten groeien. De vragenlijsten worden afgenomen door een lid van een ervaringsdeskundig team dat daartoe is opgeleid, bij voorkeur uit de organisatie die deelneemt. Daarnaast voert de onderzoeker van Valente kwalitatieve interviews uit op twee momenten, eventueel samen met een ervaringsdeskundige uit het onderzoeksteam. Dit betekent dat we een minimale inzet vragen van hulpverleners. Voorts bouwen we hier mee voort op een jonge traditie van onderzoek uitvoeren. Met de opzet en uitvoering van de pilot starten we ook met de borging van een langduriger monitor onder de lid-organisaties. We zoeken naar een samenwerkingspartner onder verwante  onderzoeksinstellingen die de data willen beheren en analyseren. De data zijn altijd terug te geven aan de cliënten. We zoeken naar een partij die dat op een aantrekkelijke en toegankelijke manier kan doen. Als cliënten/respondenten dat willen, kunnen aangeleverde gegevens in hun persoonlijk dossier worden toegevoegd en gedeeld met de betrokken begeleider/hulpverlener.

DIB-cliëntervaring
Voor het innoveren van feedbackverzameling onder cliënten over de kwaliteit van het hulpaanbod heeft op 6 juni jl. in Amersfoort een kennissessie plaatsgevonden. De opkomst was goed met ruim twintig personen met aan tafel vertegenwoordigers van Valenten-leden van allerlei ‘typen’ aanbod. Twee soorten feedbackverzameling kwamen aan de orde, zoals beproefd/te beproeven door twee Valente-leden. Bij de één ligt het accent op in korte tijd gegevens verzamelen op teamniveau en die ook snel en concreet terugkoppelen aan teamleden en cliënten. Bij de ander ligt het accent meer op een auditvariant waarbij cliënten worden getraind deze uit te voeren. De bijeenkomst is uitgemond in het vormen van een ontwikkelgroep die uitwisselt op inhoud en proces. Deze komt ongeveer drie keer per jaar bijeen.

En verder…
Op de volgende ALV staan we uitgebreider stil bij ‘Doelgroep in Beeld’ en de opbrengsten tot dan. Check de komende kennissessies in de Valente agenda.


Contact hierover?

Wilma Boevink

zzp'er - onderzoeker

wilma.boevink@valente.nl

06 57937358

Thema’s

landelijke onderzoeksagenda, ervaringskennis

Meer informatieover Wilma Boevink