Spring naar content

Nieuwsfeed: vaccinatiestrategie en werkwijze

22 januari 2021

Voor vragen over coronavaccinaties kun je contact opnemen met Esme Wiegman of Rina Beers.

12-05-2021 Vaccinaties in opvang en beschermd wonen

Vandaag hebben de leden van Valente met beschermd wonen locaties een e-mail bericht ontvangen van Esme Wiegman over de start van de vaccinaties in beschermd wonen. Voor cliënten in de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang is vandaag bericht ontvangen van minister Hugo de Jonge (VWS). In een brief aan de Tweede Kamer heeft hij het volgende laten weten:

“Het ministerie van VWS heeft GGD-en verzocht om – in samenwerking met regionale partners zoals gemeenten, opvanginstellingen en straatdokters – een regionaal uitvoeringsplan te maken voor de vaccinatie van dak- en thuisloze
mensen, mensen die verblijven in de vrouwenopvang en ongedocumenteerde mensen. Deze mensen hebben niet altijd een briefadres waardoor een uitnodiging via de reguliere route niet mogelijk is. Vaccinatie vindt daarom plaats op locaties
waar de doelgroep vindbaar is, zoals in inloophuizen en locaties van de maatschappelijke opvang. Regio’s bepalen zelf vaccinatiemomenten waarop ze zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken. Inmiddels zijn de plannen van een aantal
GGD-regio’s in een vergevorderd stadium waardoor eind mei deze regio’s kunnen starten met de vaccinatie van deze groepen. De overige GGD-regio’s volgen daarna. Voor deze groep is het vaccin van Janssen beschikbaar. De doorlooptijd van dit traject is naar verwachting 6 weken.”

22-01-2021 – Avondklok

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het straatverbod in avond en nacht, om het coronavirus verder te bedwingen. Op zaterdag 23 januari, om 21:00 uur wordt de avondklok van kracht, tot en met 9 februari. In een brief aan de Kamer beschrijft de regering de regels. Naar buiten mag alleen voor werk, voor medische hulp aan mens of dier, voor een noodzakelijke reis naar of van het buitenland, voor een uitvaart, voor een rechtszitting of -procedure, voor gasten van een live avondprogramma die beschikken over een uitnodiging van de omroep.  
Wie toch naar buiten wil, moet een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen en kunnen tonen. En als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je daarnaast een werkgeversverklaring tonen. Via Rijksoverheid.nl worden de briefjes gepubliceerd.
Soms is een formulier niet nodig, schrijft het kabinet, namelijk voor: opsporingsambtenaren, medewerkers van hulpdiensten, voor het uitlaten van de hond, dak- en thuisloze mensen of bij ‘dringende’ medische omstandigheden. De uitzondering geldt ook voor mensen bij wie het thuis niet veilig is. Als het thuis niet veilig is, mag je op straat tijdens de avondklok en krijg je geen boete. Dit geldt voor personen die acuut in gevaar zijn en een veilige plek zoeken, maar ook voor personen die zich thuis niet veilig voelen, maar voor wie er geen direct gevaar is. Ook zij kunnen over straat om bij een bekende terecht te kunnen. Onveilige thuissituatie wordt gezien als een calamiteit; personen hoeven geen verklaring bij zich te hebben.


21-01-2021 – Uitvraag vaccinaties

Alle leden hebben woensdag 20 januari 2021 een mail ontvangen van Valente met de vraag om informatie over de groepen en het aantal mensen in onze sector die gevaccineerd gaan worden. We werken hieraan mee op verzoek van het RIVM en het ministerie van VWS. Het kennen van aantallen is van belang vanwege de huidige schaarste aan vaccins en het belang dat de verschillende vaccins aan de juiste doelgroepen worden verstrekt. Leden die ook lid zijn van De Nederlandse ggz zullen een vergelijkbare uitvraag ontvangen. Voor die leden is het van belang slechts op één uitvraag te reageren. Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Esme Wiegman of Rina Beers.


14-11-2021 Praatplaat vaccinaties

Rijksoverheid heeft een praatplaat laten maken om het onderwerp vaccinaties bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld cliënten. De praatplaat staat hier.


8-1-2021 Vaccinaties van start

Deze week zijn de vaccinaties in Nederland van start gegaan. Valente is al geruime tijd met VWS in contact over de vaccinatie van medewerkers en cliënten in maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en (forensisch) beschermd wonen. Deze week werden we (onaangenaam) verrast door de informatie dat ‘onze’ zorgmedewerkers op dit moment niet onder de groep Wmo-ondersteuning vallen, maar onder ‘overige medewerkers’. Uitzondering geldt voor de zorgmedewerkers intramurale ggz, waar 24-uurs beschermd wonen onder valt. Voor al onze zorgmedewerkers zou op dit moment echter gelden dat werkgevers de vaccinatie zouden moeten organiseren. Dat is voor de meeste organisaties echter geen optie, omdat er geen zorgpersoneel in huis is dat kan vaccineren.

Valente is nu met VWS in overleg om alsnog af te spreken dat onze organisaties bij de GGD terecht kunnen.

Er zijn nog een paar andere opties en mogelijkheden:

  • Organisaties die intramurale verpleeghuiszorg of gehandicaptenzorg bieden en aangesloten zijn bij Actiz of VGN, kunnen nu al mee in de eerste ‘flow’ bij de GGD en gebruik maken van de voorbeeldbrief die door deze koepels is verspreid of daar is op te vragen.
  • Organisaties die onderdeel uitmaken van een GGZ-instelling of er de voorkeur aan geven zelf te vaccineren kunnen in de bestaande ‘flow’ van werkgever blijven en binnen de GGZ-organisatie afspraken maken.

Wat betreft onze cliënten stellen we aan VWS voor dat cliënten binnen de diverse flows kunnen vallen, afhankelijk van de zorgsetting en medische indicatie:

  • Cliënten tussen 18 en 60 jaar met een eigen huisarts kunnen worden meegenomen in de flow van de huisartsenzorg, als er sprake is van een medische indicatie;
  • Cliënten die geen huisarts hebben via de GGD;
  • Intramurale cliënten in een setting met een instellingsarts door de instellingsarts, volgens de voorgestelde flow. (Dit betreft waarschijnlijk slechts een heel klein aantal organisaties.)

We vragen aan VWS prioriteit voor de medewerkers en cliënten in de daklozenopvang.

We zullen jullie zo spoedig mogelijk informeren zodra er meer duidelijkheid is.


Infographic RIVM over COVID-vaccinatie:

Informatie over landelijke registratie bij het RIVM:

Factsheet COVID-vaccinatie van het CBG:


4-1-2021 Vaccinatiestrategie gepubliceerd

Vanmiddag heeft het ministerie van VWS de vaccinatiestrategie gepubliceerd (zie deze brief en deze flowchart). Valente heeft bij VWS uiteraard gepleit voor een nadrukkelijke plek voor medewerkers en cliënten binnen onze doelgroepen. Er wordt prioriteit gegeven aan de vaccinatie van patiënten en cliënten in de ggz die intramuraal worden behandeld (inclusief forensische zorg), de zorgmedewerkers in intramurale settingen én de zorgmedewerkers van de ggz-crisisdiensten.

Binnen de groep van patiënten/cliënten zijn in elk geval te onderscheiden: cliënten die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen, 60-plussers, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en mensen die gedwongen worden behandeld. Samen met hun zorgverleners gaat het om zo’n 85.000 personen.  

Aan ons pleidooi om ook de dak- en thuislozenopvang hieronder te scharen, is (nog) geen gehoor gegeven. Hier blijven we bij VWS en de Tweede Kamer op aandringen.

Grote lijnen vaccinatiestrategie

De basisstrategie is starten met de meest kwetsbare groepen en de ring van medewerkers daaromheen. De optelsom van de Engelse virusvariant, de verwachte derde golf daardoor en de discontinuïteit die dan dreigt in de acute ziekenhuiszorg, leidt tot aanpassing van de basisstrategie. Besloten is dat ziekenhuizen per ROAZ-regio zelf gaan vaccineren voor de IC-COVID-SEH en ambulancemedewerkers.

Veel hangt af van het beschikbaar komen van het Astra Zeneca vaccin dat voor de meerderheid van de mensen gebruikt gaat worden (onder 60, alle doelgroepen). Het Pfizer vaccin is bedoeld voor de 60+-doelgroep, maar zolang Astra Zeneca nog niet leverbaar is, wordt Pfizer ook ingezet voor de zorgmedewerkers.

Op basis van de beschikbare Pfizer vaccins worden voor de eerste 8 weken van 2021 ruim 400.000 afspraken ingepland. Dat betreft ruim 200.000 medewerkers en kwetsbare mensen; 2 afspraken per persoon. Zodra Astra Zeneca beschikbaar is volgen de afspraken met de volgende groepen. Onduidelijk is wanneer dat is.

Over de financiering: via de bestaande meerkostenregeling kunnen reiskosten en uitvaltijd van medewerkers gedeclareerd worden. 

Vervolg

Komende tijd zal er regelmatig een update komen over de uitvoering van de strategie vanwege de afhankelijkheden van beschikbaarheid van de verschillende vaccins.

Vanuit Valente zullen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden via onze website.

Bij vragen kun je contact opnemen met Esmé Wiegman (directeur Valente) via esme.wiegman@valente.nl en 06 21703581.

Deel dit bericht: