Spring naar content

Veel vragen over doordecentralisatie beschermd wonen

26 november 2020

Op 19 november 2020 vond een Nota-overleg plaats met staatssecretaris Blokhuis. Tijdens dit Nota-overleg stond een waaier aan onderwerpen op de agenda. Wachtlijsten in de ggz, de aanpak van dakloosheid en de preventie van suïcide om er enkelen te noemen. Woordvoerders van vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over de doordecentralisatie van beschermd wonen.

Veel Kamerleden, van onder meer GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, CDA, SP, en 50PLUS vroegen de staatssecretaris of hij kan bevestigen dat de gemeenten klaar zijn om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beschermd wonen op zich te nemen. De staatssecretaris heeft daarop aangegeven dat ongeveer de helft van de 45 regio’s een plan heeft opgesteld. Ook stelde hij dat het hebben van voldoende passende huisvesting de sleutel is voor het succes van de doordecentralisatie. Aan die randvoorwaarde voldoen de gemeenten nu niet, zo vertelde hij. Hij wees in het debat ook op de brief van Valente en de Nederlandse ggz waarin de grote zorgen over de ontbrekende randvoorwaarden zijn verwoord vanuit het perspectief van de aanbieders.

Preventie dakloosheid

Meerdere Kamerleden vroegen aandacht voor preventie van dakloosheid. Het stoppen van huisuitzettingen en bijvoorbeeld het niet toepassen van de kostendelersnorm voor jongeren waren suggesties van de Kamer aan de staatssecretaris. De ChristenUnie benoemde het gebrek aan prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties over woningen voor mensen die uit opvang en beschermd wonen kunnen uitstromen.

Ook vroeg de ChristenUnie waarom zorgaanbieders niet betrokken worden bij het maken van prestatie afspraken. In zijn antwoord noemde de staatssecretaris alle acties en programma’s die de laatste jaren zijn ingezet om tot verbetering te komen. Hij erkende dat de problemen groot zijn, maar stelde ook dat gemeenten en corporaties hebben laten zien dat ze aan de slag willen.

Moties

Aan het einde van de Nota-overleg dienden de woordvoerders veertien moties in, waarvan er dinsdag jl. twaalf zijn aangenomen. Belangrijk is de aangenomen motie van John Kerstens (PvdA), waarin hij de regering verzoekt ‘om geen onomkeerbare stappen te zetten en te bezien of het bijvoorbeeld naar analogie met wat in de jeugdzorg gebeurt, zinvol is ook hier regionale samenwerking (inclusief het maken van financiële afspraken tussen centrum- en regiogemeenten) te verplichten, alsook met gemeenten af te spreken dat zij binnen afzienbare termijn (met betrokkenheid van aanbieders) kwantitatieve prestatieafspraken maken over huisvesting en begeleiding van cliënten, en de Kamer daarover in het eerste kwartaal van 2021 te berichten.’

Het besluit over de doordecentralisatie van beschermd wonen wordt op 7 december 2020 genomen in een Bestuurlijk Overleg tussen de VNG en de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken.

Bekijk ook de factsheet: dit gebeurt er bij doordecentralisatie