Spring naar content

Vergoeding tandartskosten dak- en thuislozen

24 januari 2024

Veel cliënten hebben geen aanvullende zorgverzekering. In veel gevallen is deze stopgezet vanwege wanbetaling en daarom kan deze dan ook niet zomaar opnieuw worden opgestart. Hierdoor kunnen kosten voor de tandarts niet opgebracht worden en gaan cliënten soms jarenlang niet naar de tandarts.

Er bestaat echter een uitzonderingsregeling voor dak- en thuisloze cliënten, waarmee tandheelkundige behandeling vanuit de basisverzekering vergoed kan worden. Het College Adviserend Tandartsen (CAS) heeft daarvoor een toetsingsrichtlijn opgesteld, gebaseerd op artikel 2.7.1 lid 1b van het Besluit Zorgverzekering (Bzv). Indien er sprake is van “ernstige psychosociale problematiek én dit heeft geleid tot de huidige gebitssituatie” kan aanspraak gemaakt worden op deze regeling.

Onderaan deze toetsingsrichtlijn is een addendum toegevoegd specifiek gericht op de dak- en thuisloze doelgroep.

Voorwaarden:

 • Er is sprake van ernstige psychosociale problematiek.
 • De behandeling valt onder het eigen risico van de verzekerde.
 • De verzekerde moet naar aard en omvang aangewezen zijn op de hulp. Dit zal vaak neerkomen op het behandelen van pijnklachten en ontstekingen en restauratie met eenvoudige middelen. Hierbij kan gedacht worden aan: gebitsreiniging, röntgenfoto’s, vullingen, extracties, wortelkanaalbehandelingen in frontelementen, gedeeltelijke- of volledige protheses.
 • De tandarts vraagt een machtiging aan. Deze moet de volgende informatie bevatten:
  • Diagnose
  • Verklaring gemeente dat verzekerde dak- en thuisloos is
  • Beschrijving relatie tandheelkundige situatie en de psychosociale problematiek
  • Behandelplan met elementnummers
  • Beschikbare röntgenfoto’s
  • Het gevraagde aantal uren
 • Er wordt in principe maximaal 6 uur per jaar afgegeven. Bij een duidelijke motivatie kunnen meer uren gemachtigd worden. Alleen de werkelijk bestede tijd kan gedeclareerd worden. Hier kan een achterafcontrole op plaatsvinden.
 • Voor zover de tandheelkundige behandeling betrekking heeft op resocialiseren kan dit door het wegnemen van de functiebeperking eenmalig onder de bijzondere tandheelkunde uitgevoerd worden.

Aanbevelingen Valente:

 • Probeer een samenwerking te bewerkstelligen met een praktijk die ervaring heeft met het aanvragen van deze machtiging.
 • Ga het gesprek hierover aan met de tandarts, want niet alle tandartspraktijken zijn op de hoogte van deze regeling. Omdat het echter vergoeding vanuit de Basisverzekering betreft kan elke tandarts hier gebruik van maken.

Voorbeelden van tandartsen die werken op basis van deze machtiging:

Utrecht:

Jouw Mondzorg – Tandartspraktijk voor iedereen

Rotterdam:

www.straattandarts010.nl – Stichting ‘Dental Care for the Homeless’ in Rotterdam

Contact hierover?

Aart-Jan Dingemanse

senior beleidsadviseur

aartjan.dingemanse@valente.nl

06 24672889

Thema’s

inkoop & aanbesteding, e-health, innovatie, administratieve lasten

Meer informatieover Aart-Jan Dingemanse