Spring naar content

Zonder ondersteuning geen stabiele woonsituatie

03 februari 2020

Uit een op 3 februari door Aedes gepubliceerd rapport blijkt dat in buurten met veel corporatiewoningen de leefbaarheid harder achteruit gaat dan verwacht. Het aantal kwetsbare huurders, zoals bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt fors toe. Steeds meer mensen met uiteenlopende sociale problemen wonen samen in dezelfde wijk.

Eind 2018 kwam uit de eerste studie in opdracht van Aedes al naar voren dat de achterstandswijken aan het terugkeren zijn die toenmalig minister Vogelaar vanaf 2007 probeerde op te knappen. Mensen in kwetsbare wijken hebben drie keer zoveel last van hun directe buren als de gemiddelde Nederlander. En 20 procent van de bewoners is bang dat ze worden lastiggevallen of beroofd, ten opzichte van 6 procent elders in het land. Jeroen Frissen, een van de onderzoekers stelt: “Dat is geen ongeluk, dat is het gevolg van beleid.”

Investeren in begeleiding kwetsbare huurders

Valente pleit voor meer ondersteuning voor mensen uit opvang en beschermd wonen die weer zelfstandig gaan wonen. De Tweede Kamer praat binnenkort met minister van Veldhoven over de situatie in wijken en de staat van de volkshuisvesting. (Het Algemeen Overleg van 5 februari is uitgesteld.)

Valente stelt, samen met GGZ Nederland, in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer dat voldoende voorzieningen beschikbaar moeten zijn in de wijk die ervoor zorgen dat de draagkracht van de wijk voldoende blijft. De ministeries van Binnenlandse zaken, VWS en SZW zijn met elkaar aan zet om de gemeenten en corporaties maximaal te ondersteunen bij het inrichten van inclusieve wijken. Om kwetsbare huurders een stabiele wooncarrière te laten opbouwen zijn grote investeringen van het Rijk noodzakelijk.

Woningnood vraagt om noodmaatregelen

Uit het rapport ‘Staat van de Volkshuisvesting’ blijkt dat het tekort aan woningen is opgelopen naar bijna 300.000 waarvan 92.000 sociale huurwoningen. Het grootste tekort aan woningen betreft kleine en betaalbare (éénpersoons)woningen. Een extra impuls is hiervoor nodig. Valente hoopt dat het door staatssecretaris Blokhuis en minister van Veldhoven toegezegde plan van aanpak tegen dakloosheid een stevige investering zal bevatten. Voor dak- en thuisloze jongeren wil Valente dat het Actieplan Studentenhuisvesting wordt verbreed naar jongeren. Het programma dat het ministerie van BZK in 2019 lanceerde om 15.000 flexwoningen per jaar te realiseren, zou versneld moeten worden uitgevoerd.