Spring naar content

Ministerie van Justitie en Veiligheid & Valente op werkbezoek bij forensische zorg locaties van Leger des Heils

10 mei 2022

Op 4 mei vond er een werkbezoek plaats bij het Leger des Heils in Den Haag. Harm Slomp, bestuursvoorzitter, opende de middag met een presentatie over de organisatie. Hij vertelde meer over de missie en visie van het Leger des Heils. Centraal staat het steeds opnieuw bieden van kansen aan iedereen in de samenleving die dat nodig heeft. Er is gesproken over het spanningsveld tussen risico gestuurd werken en herstelgerichte werken. Het een sluit het ander niet uit. Het steeds opnieuw bieden van kansen is ook mogelijk binnen kaders.

Een afdelingsmanager en gedragsdeskundige van de afdeling Om en Bij bevestigde dit in hun presentatie. Ze vertelde meer over de forensische afdeling en wat het van hun vraagt om met de forensische doelgroep te werken. De kern is herstelgericht werken, maar wel binnen grenzen. De samenwerkingsafspraken tool, de trainingen van Petra Schaftenaar en de Forensische Leerlijn werden genoemd als belangrijke ingrediënten voor de praktijk. Na de presentaties volgde een rondleiding. Een deelnemer liet de ruimtes binnen het pand zien en vertelde wat het wonen op deze locatie voor hem betekende. We sloten Om en Bij af met een heerlijke door de deelnemer zelfgemaakt Antilliaanse vissoep.

Vervolgens is een bezoek gebracht aan een van de vijf Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) in Nederland. Midden in de stad is een net verbouwde locatie met acht verblijfplekken voor jeugd tot en met 23 jaar met een forensische titel. Het is voor het eerst dat het Leger des Heils in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een locatie als deze opent, waar wordt gewerkt met een laag beveiligingsniveau, in verhouding tot de reguliere justitiële jeugd inrichtingen. Het idee van een verblijf op de KVJJ is dat de Jeugd die op deze plek zijn gevangenisstraf uitzit zoveel mogelijk beschermende factoren, zoals werk en studie, in stand kan houden. De KVJJ lijkt succesvol. ‘Een van de uitgestroomde jongeren kwam laatst op eigen initiatief langs om te vertellen hoe goed het met hem ging’ aldus de regiomanager Jeugd. Maar het vertrouwen en initiatief vanuit ketenpartners om jongeren door te verwijzen naar deze vorm van forensische zorg vraagt nog veel aandacht. Er is tijd en geduld nodig om de locatie en hun werkwijze te positioneren tussen het al langer bestaande forensische zorgaanbod.

Vanuit ministerie Justitie en Veiligheid namen Eric Bezem (Wnd Directeur-Generaal Straffen en Beschermen) en Wouter Dronkers (MT lid, plv. directeur Sanctie- en Slachtofferbeleid en hoofd Forensische Zorg) deel. Vanuit Valente sloten Joost Harkink (vz. bestuurlijk themanetwerk forensische zorg), Esmé Wiegman (directeur) en Julia Hulshof (projectsecretaris) aan.