Spring naar content

Nieuwsfeed: Oekraïne en opvang

05 april 2022

De afschuwelijke beelden van de oorlog in Oekraïne staan op ons netvlies. We leven mee met alle inwoners uit het land. In deze nieuwsfeed houden we je op de hoogte over de gevolgen van deze oorlog voor onze opvangorganisaties en wat die daarin kunnen betekenen.

5 april 2022 – Tijdelijke regeling Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. In de richtlijn staat welke vluchtelingen recht hebben op opvang, medische zorg en onderwijs (voor minderjarige kinderen). Ook Oekraïners die al voor het uitbreken van de oorlog in Nederland verbleven, kunnen onder deze regeling vallen.

Op 1 april 2022 heeft het ministerie van JenV de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne gepubliceerd. Deze regeling bevat nadere regels over de wettelijke taak van de burgemeester om zorg te dragen voor de opvang, waaronder begrepen de huisvesting en verzorging, van ontheemden uit Oekraïne, alsmede de voorbereidingen daartoe. Er is een eenduidig en uniform verstrekkingenpakket opgesteld in onderhavige regeling, waaruit blijkt waarop deze personen recht hebben, ongeacht of zij in de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) of de Particuliere Opvang Oekraïners (POO) verblijven. Nadere informatie is ook te vinden op de website van de VNG.

4 april 2022 – WAVE houdt vinger aan de pols met leden in oorlogsgebied: donaties welkom 

Het WAVE-netwerk organiseert tweewekelijks een online solidariteitsmeeting met leden in Oekraïne en omringende landen om te volgen aan welke steun zij behoefte hebben. De fondsenwervingscampagne Support womens human rights defenders in Ukraine loopt door, bijdragen druppelen binnen. Women’s Perspectives Center in Lviv heeft een speciale vrouwenopvang opgezet voor vrouwen die uit andere delen van het land zijn gevlucht. Hier helpen zij vrouwen zo veilig mogelijk door te reizen naar andere landen, in samenwerking met WAVE. Er wordt psychische hulp en therapie aan vrouwen en kinderen die bombardementen hebben meegemaakt geboden. Ook organiseren ze webinars om vrouwen voor te bereiden op de reis. 80% van de vrouwen die zij zien, spreekt geen andere taal en/of is nooit in een ander land geweest. Een zorg is ook het feit dat voor veel vrouwen de enige ontsnappingsroute naar Rusland is.  

De organisaties in Oekraïne krijgen meldingen over seksueel geweld en uitbuiting binnen en er zijn groeiende zorgen over risico’s op mensenhandel. Zij noemen ook het risico op ontvoering van kinderen door vaders-pleger van partnergeweld. Er is behoefte aan meer vrouwenopvangcapaciteit aan de grenzen buiten Oekraïne. Uit de omringende landen komen eveneens signalen van seksuele geweld en uitbuiting, mensenhandel en van ongelijke behandeling van vrouwen uit minderheden zoals de Roma. Contactpersoon bij Valente voor WAVE is Essa Reijmers.

21 maart 2022 – Afspraken rond opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Het ministerie van VWS heeft overleg gehad met Valente over maatschappelijke opvang en ondersteuning van vluchtelingen uit de Oekraïne. Duidelijk is gemaakt dat deze groep vluchtelingen aanspraak kan maken op voorzieningen uit de Wmo 2015. Ook zullen deze vluchtelingen bij de gemeente worden ingeschreven via de Basisregistratie Personen. Aan de uitwerking en communicatie van deze afspraken wordt gewerkt. Daarnaast is afgesproken dat leden van Valente die knelpunten of vraagstukken van welke aard dan ook tegenkomen bij de opvang en hulpverlening aan vluchtelingen, deze kunnen melden bij Valente. Het ministerie van VWS heeft Valente gevraagd signalen te bundelen en deze te melden bij VWS zodat snel aan een oplossing gewerkt kan worden, met het ministerie van Justitie en Veiligheid en met de VNG. Contactpersonen bij Valente zijn Esmé Wiegman en Rina Beers.

17 maart 2022 – Flyers voor vluchtelingen en handreiking gemeentelijke opvang 

Nu veel Oekraïners op de vlucht zijn voor de oorlog, komen ook de eerste signalen van mensenhandel en uitbuiting helaas al naar buiten. Afgelopen week heeft er daarom overleg plaatsgevonden tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, OM, CoMensha en diverse zorgpartijen, waaronder enkele van onze leden. Het Ministerie heeft een Handreiking voor gemeentelijke opvang Oekrainers online gezet die gaandeweg wordt aangevuld. En CoMensha heeft in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nderland, het Rode Kruis, FairWork en La Strada International flyers in meerdere talen gemaakt om Oekraïners te waarschuwen over risico’s op mensenhandel en uitbuiting. De flyers bevatten informatie over reizen en over betrokken organisaties en politie.  


15 maart 2022 – WAVE mobiliseert steun voor vrouwenrechtenorganisaties in Oekraïne  

Het Women Against Violence Europe Netwerk (WAVE), waar het landelijk netwerk vrouwenopvang van Valente bij is aangesloten, is een campagne gestart om haar leden in Oekraïne en de buurlanden te steunen. WAVE telt 154 organisaties die steun bieden aan vrouwen en meisjes die te maken hebben met geweld (vrouwenopvangcentra, hulplijnen, adviesdiensten, NGO’s voor vrouwenrechten). De drie lidorganisaties in Oekraïne bieden directe, gespecialiseerde diensten aan vrouwen en kinderen, zoals persoonlijk, online en telefonisch consulten, juridische en medische steun. Zij steunen vrouwen en meisjes nu ook bij het vinden van veilige routes om het land te ontvluchten. Met grote risico’s voor hun eigen veiligheid en leven. Donaties worden gebruikt ter ondersteuning van vrouwen in nood (kleding, voedsel, sanitaire producten, communicatiemiddelen, noodapparatuur; vervoer en onderdak) en steun aan de werkers van vrouwenrechtenorganisaties in Oekraïne en de buurlanden, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. Naast deze actie brengt WAVE ook in een besloten digitale omgeving informatie bij elkaar over hulp in verschillende landen die van belang kan zijn voor Oekraïners of professionals die hen ondersteunen. Meer informatie hierover is op te vragen: essa.reijmers@valente.nl.  

Het WAVE bureau houdt regelmatig online crisisoverleg met de leden in Oekraïne en buurlanden om te volgen wat zij nodig hebben van andere leden en signalen te delen met andere leden. 

10 maart 2022 – Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

We zien dat de komst van vluchtelingen in ons land vragen oproepen bij de opvangorganisaties. Er is met name behoefte aan regionale en landelijke coördinatie. Leidend is de coördinatie door het ministerie J&V en de veiligheidsregio’s. In de brief van het ministerie van J&V staat meer over de aanpak en fasering van de opvang. We weten dat een aantal leden al zijn benaderd door verschillende partijen uit het veld. Er is met name het verzoek om 2 rollen op te pakken: 1) de coördinatie van vrijwilligers als buddy voor een gastgezin 2) tweedelijnsbegeleiding aan gezinnen waar de problematiek op de voorgrond staat. Lees verder en bekijk ook het draaiboek >

8 maart 2022 – Vrouwendag in teken van internationale solidariteit met Oekraïne

Al meer dan 110 jaar gaan overal ter wereld vrouwen op 8 maart Internationale Vrouwendag de straat op. Een dag van strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen, voor gelijke rechten, vrouwenkiesrecht, tegen de loonkloof én tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen. Dat laatste is ook in 2022 – en ook in Nederland – nog steeds een omvangrijk probleem. Lees het bericht >