Spring naar content

Dossier: Integraal Zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Samen werken deze partijen toe naar passende zorg en ondersteuning, samen met de patiënt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid. Valente heeft het IZA niet ondertekend, alleen Zvw gefinancierde partijen kunnen het IZA ondertekenen (zie hier de ondertekenaars). Valente is betrokken bij de uitvoering van de afspraken van het IZA.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van nieuws onze betrokkenheid bij het IZA. Heb je opmerkingen, vragen of aanvullingen? Laat het ons weten.

Wat vindt Valente van het IZA?

Valente onderschrijft de ambitie van het IZA, te weten een beweging naar passende zorg met een focus op gezondheid in plaats van ziekte. We zien echter dat in de verdere uitwerking de samenleving en/of het sociaal domein niet als uitgangspunt wordt genomen, maar de zorg en dan specifiek de Zvw gefinancierde zorg. Wanneer we blijven redeneren vanuit de zorg, komen we niet tot de noodzakelijke omslag, zoals we ook hebben geschreven in onze reactie op het IZA. Valente, als partij met veel expertise op het gebied van de maatschappelijke ggz draagt graag bij aan deze omslag.

Reactie Valente op voorlopige principes Mentale Gezondheidscentrum: ‘Met het verplaatsen van logistieke knelpunten los je de wachtlijsten niet op’.

Nieuws van Valente over het IZA

Tips & tools van Valente rond het IZA

Community Next en het Integraal Zorg Akkoord

Veelgestelde vragen over het IZA

Het IZA kent 10 thematafels. De thematafel ‘Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ’ en de thematafel ‘Gezond leven en preventie (relatie met GALA)’ zijn relevant voor Valente. Valente neemt deel aan de werkgroep mentale gezondheidscentrum | verkennend gesprek, de werkgroep laagdrempelige steunpunten (zoals herstelacademies) en aan het samenwerkingsverband toegankelijkheid en wachttijden. Voor meer informatie over de IZA Structuur en de participatie van Valente, zie hier.

Bij de werkgroep laagdrempelige steunpunten gaat vanaf januari 2024 het onderzoek ‘Stand van het land netwerk laagdrempelige steunpunten IZA’ lopen. In de tweede helft van 2023 wordt gewerkt aan de opdracht en het selecteren van de uitvoerende partij.

In de werkgroep mentale gezondheidscentrum zijn voorlopige leidende principes voor de mentale gezondheidscentrum opgesteld. Door middel van een onderzoek worden de leidende principes die door de werkgroep zijn opgesteld getoetst en onderbouwd. Wat zegt de wetenschap literatuur over de werkzame elementen in netwerksamenwerking en/of interprofessioneel samenwerken? Hoe haken al die functies die we beschrijven op elkaar in en hoe doe je zo’n transformatie. Een ander onderdeel van het onderzoek is een praktijkonderzoek, waarbij aan de hand van de leidende principes de regionale praktijken beschreven worden. Het onderzoek start in september en oplevering is voorzien op 30 november.

In het IZA is afgesproken dat regionale partijen het regiobeeld opstellen en/of actualiseren. Het regiobeeld schetst een regionaal beeld met feiten, cijfers en prognoses over het zorggebruik en het zorgaanbod. De feiten en cijfers worden aangevuld met kwalitatieve informatie, om zo duiding te geven aan het verhaal van de regio. De opgaven die uit het regiobeeld naar voren komen, worden in het regioplan uitgewerkt.

Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 worden de regiobeelden op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl gepubliceerd. De regioplannen volgen vóór 1 januari 2024. Wanneer de regionale zorgpartijen samen het voor 1 januari 2024 niet eens worden over regioafspraken om de transformatieopgaven voor elkaar te krijgen, kunnen zij dat voorleggen aan de NZa.

Op deze pagina vind je de gepubliceerde regiobeelden per zorgkantoorregio in het kader van het IZA. In het kader van de Bestuurlijke afspraken over passende ondersteuning voor mensen in de langdurige ggz wordt ook gewerkt aan regiobeelden, deze zijn onderdeel van de Monitor en Regioaanpak ggz-wonen in de Wet langdurige zorg en op deze pagina te vinden. Het IZA en de Bestuurlijke afspraken Wlz kennen een andere dynamiek en planning. Er is daarom voor nu besloten de twee trajecten naast elkaar te laten lopen.

Van de 2,8 miljard euro aan transformatiegelden is de helft (1,4 miljard euro) geoormerkt beschikbaar voor specifieke zorgsectoren zoals medisch-specialistische zorg, ggz, wijkverpleging en huisartsenzorg. De overige helft is bedoeld voor alle partijen met plannen die bijdragen aan de doelstellingen van het IZA. Hiertoe behoren ook partijen uit het sociaal domein, en dus ook de Valente leden.

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) richt zich in hoofdzaak op de houdbaarheid van het Zorgstelsel, met als invalshoek de Zorgverzekeringswet. Het GALA richt zich hoofdzakelijk op het bouwen aan een fundament voor een gerichte aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis, waarin een gezonde samenleving centraal staat. Vanuit het IZA wordt deze gerichte aanpak gezien als voorwaarde voor de beweging naar de voorkant waar gemeenten een belangrijke rol in spelen, onder meer door het versterken van de sociale basis en het aanpakken van gezondheidsachterstanden.

In het IZA is afgesproken dat voor gemeenten structureel maximaal € 150 miljoen beschikbaar komt. In de periode van 2023 tot en met 2026 gebeurt dat met een specifieke uitkering (SPUK). In bijlage 2 van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (‘Werkagenda VNG bij het Integraal Zorgakkoord’) is uitgewerkt op welke wijze de gemeenten zullen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van het IZA. Uitgangspunt voor de regio-indeling zijn de zorgkantoorregio’s. Staatscourant: ‘Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023–2026’

Kennisbankitems van Valente over het IZA

Informatiebronnen bij derden

IZA in de media (selectie)

IZA in de agenda

Geen items gevonden

Contact met Valente over het IZA

Linda van den Brink

bestuurssecretaris & coördinator basisnetwerk BW&B

linda.vandenbrink@valente.nl

06 10624341

Thema’s

beschermd en begeleid wonen, strategie, verenigingsmanagement

Meer informatieover Linda van den Brink