Spring naar content

Nationaal Actieplan Seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld: de juiste kapstok?  

02 augustus 2022

Op 27 juni publiceerden de Ministeries van OCW en SZW, mede namens VWS en Justitie en Veiligheid, een Kamerbrief met de inhoudelijke contouren voor een nationaal actieplan seksueel overschrijdend gedrag.

Focus komt te liggen op:

  • normstelling (maatschappelijk debat naast formele normen in wet- en regelgeving),
  • op orde brengen processen en beleid binnen organisaties en gemeenten,
  • het activeren van omstanders, 
  • het vergroten van de toegankelijkheid van meldpunten en hulpdiensten, en
  • op adequate en effectieve hulp voor slachtoffers en daders.

De contouren laten zien dat de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in feite onderdeel is van de aanpak van gender-gerelateerd geweld die al gestart is. Valente heeft daarom kritische vragen gesteld over de kapstok die gekozen wordt en de verhouding met nog lopende initiatieven uit het programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ die nog op landelijke implementatie en duurzame borging wachten. Ook vroegen we aandacht voor de uitvoerbaarheid van het plan van aanpak: die zal groter zijn als stakeholders (van gemeenten tot lokale uitvoerders) een logische samenhang en continuïteit ervaren tussen reeds in gang gezette activiteiten en dit plan van aanpak. 

Mariëtte Hamer, regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, heeft in eerste reactie laten weten dat zij in de contouren van het actieplan een enorme – noodzakelijke – ambitie ziet. Ze prijst de inzet van de betrokken ministeries en de voortvarendheid waarmee deze aan de slag zijn gegaan. Tegelijkertijd waarschuwt zij voor gehaaste beleidsvorming met te weinig aandacht voor uitvoerbaarheid: “Met een aanpak die op papier klopt maar in de praktijk niet werkt is geen slachtoffer geholpen.”

Op 25 augustus organiseren de Ministeries een eerste ‘verkenningsdag’ over deze contouren. Meer informatie? Neem contact op met: essa.reijmers@valente.nl

Contact hierover?

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Thema’s

vrouwenopvang, huiselijk geweld, mensenhandel

Meer informatieover Essa Reijmers