Spring naar content

Themagroep: Onderzoekagenda

Valente ondersteunt organisaties en samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie in onze samenleving innemen. Voor deze mensen en het werk van de organisaties, is inzicht in versterkende of belemmerende factoren voor cliënten of medewerkers, in behoeften en inzicht in wat werkt voor wie in welke omstandigheden belangrijk. Op het gebied van onderzoek gebeurt er al veel: lokaal, regionaal en landelijk. Een gezamenlijke visie op voor onze leden belangrijke onderzoeksthema’s is er nog niet. Daarom start Valente een themanetwerk landelijk onderzoeksagenda. Hierin werken we aan het versterken van samenhang, kennisopbouw en kennisdeling en zicht op en het invullen van lacunes.  

Eerste notitie werkgroep landelijke onderzoeksagenda 

De afgelopen maanden heeft een werkgroep gewerkt aan een voorstel voor overkoepelende onderzoeksthema’s en een werkwijze. Eerste resultaat is een conceptnotitie. De onderzoeksagenda die zij voorstellen is:  

 • Voor 5 jaar;
 • Ondersteunend aan de inhoudelijke prioriteiten van Valente;
 • Cliëntgericht: formulering van de meerwaarde voor cliënten;
 • Gericht op innovatie, doorontwikkeling en verdere onderbouwing van het dagelijks werk;
 • Gericht op meer participatie, herstel en kwaliteit van leven voor cliënten;
 • Gericht op de wens een aantrekkelijke sector te zijn voor professionals, inclusief ervaringsdeskundigen.  

Overkoepelende onderzoeksthema’s 

De thema’s die de werkgroep heeft geformuleerd zijn voortgekomen uit het Visievierluik van Valente en uit signalen vanuit praktijk en beleid:  

 • Doelgroep in beeld;
 • Positieve gezondheid en empowerment;
 • Preventie, werken aan ‘de voorkant’;
 • Geweld hoort nergens thuis;
 • Herstel & (arbeids)participatie;
 • Inzet ervaringsdeskundigheid en destigmatisering;
 • Van handelingsverlegenheid naar handelingsbereidheid;
 • Wijkgericht werken/ambulantisering/beschermd thuis/innovatieve woonvormen;
 • Kwaliteit en vernieuwing van aanbod.

Voor alle thema’s geldt: we redeneren in onderzoek vanuit cliëntperspectief. En de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen wordt onderzocht. In een volgende fase wordt per thema de kennisbehoefte nader geconcretiseerd. Thema’s kunnen elkaar overlappen: waar dit gebeurt, zoeken we de verbinding. 

Samenstelling werkgroep 

De werkgroep bestaat nu uit enthousiaste mensen die actief zijn op het gebied van onderzoek binnen lidorganisaties, adviseurs van het bureau van Valente en mensen die hiermee nauw verbonden zijn:  

 • Diana Roeg, programmaleider onderzoek Kwintes en senior onderzoeker Tranzo, Tilburg University;
 • Marianca Hummels, voormalig adviseur MO gemeente Enschede, voor Valente nauw betrokken geweest bij onderzoek naar de staat van de nachtopvang;
 • Maaike van Vugt & Max Huber, senior-onderzoekers HVO Querido;
 • Paola Buitelaar, ervaringsdeskundig beleidsadviseur Valente;
 • Linda van den Brink, bestuurssecretaris; sinds 1 juni Essa Reijmers, beleidsadviseur onderzoek Valente;
 • Esmé Wiegman, directeur Valente.

Feedback op de notitie en versterking van de werkgroep 

De conceptnotitie wordt deze zomer in de basis- en themanetwerken besproken en in oktober 2020 vastgesteld door het bestuur van Valente als richtsnoer voor 2020-2025. De werkgroep kan verder worden versterkt op voordracht van de basisnetwerken.  

Als lid van de werkgroep ben je actief in en/of hebt zicht op voor leden/doelgroepen van Valente relevant onderzoek; je bent verbonden aan Valente of een lidorganisatie. Je bent enthousiast en in staat om bij te dragen aan de in de notitie beschreven kerntaken van de werkgroep. Benoeming vindt plaats op voordracht van de basisnetwerken. 

Contactpersoon:

Essa Reijmers (beleidsadviseur onderzoek, 8 uur p.w.)  
essa.reijmers@valente.nl   
06 15679666 

;