Spring naar content

Themanetwerk: Onderzoeksagenda

Valente ondersteunt organisaties en samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een kwetsbare positie in onze samenleving innemen. Voor deze mensen en het werk van de organisaties, is inzicht in versterkende of belemmerende factoren voor cliënten of medewerkers, in behoeften en inzicht in wat werkt voor wie in welke omstandigheden belangrijk. Op het gebied van onderzoek gebeurt er al veel: lokaal, regionaal en landelijk. Een gezamenlijke visie op voor onze leden belangrijke onderzoeksthema’s was er nog niet. Daarom is Valente in 2020 het themanetwerk landelijk onderzoeksagenda gestart. Hierin werken we aan het versterken van samenhang, kennisopbouw en kennisdeling en zicht op en het invullen van lacunes.

Kadernotitie landelijke onderzoeksagenda 2020 – 2024

In 2020 heeft een werkgroep een voorstel voor overkoepelende onderzoeksthema’s en een werkwijze uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een kader 2020 – 2024. De onderzoeksagenda die zij voorstellen is:

 • Voor 5 jaar: 2020 – 2024
 • Ondersteunend aan de inhoudelijke speerpunten en prioriteiten van Valente (Visievierluik)
 • Cliëntgericht, in ieder geval formulering van de meerwaarde voor cliënten
 • Gericht op innovatie, doorontwikkeling en verdere onderbouwing in de sector
 • Gericht op (meer) participatie, herstel en kwaliteit van leven voor cliënten
 • Gericht op een aantrekkelijke sector zijn voor professionals (inclusief ervaringsdeskundigen)

Onze ambities

Aansluitend op de speerpunten van Valente heeft de werkgroep ambities geformuleerd op het vlak van kennisdeling, vakmanschap, belangenbehartiging en innovatie:

 • Resultaten van onderzoek beter benutten:  (meer) samenhang in onderzoek, kennisopbouw en –deling stimuleren;
 • Opsporen én invullen van lacunes in kennis: onderzoek stimuleren, samen optrekken praktijk en onderzoekers
 • Impuls geven aan samenwerking tussen leden en onderzoekers/kennisinstituten: onderzoeksnetwerken betrekken bij opbouw kennisdossiers, onderzoeksresultaten omzetten naar voor praktijk bruikbare handvatten, het onderzoekend vermogen binnen praktijkorganisaties versterken
 • Landelijke agenda setting: voor onze cliënten en medewerkers relevante onderzoeksthema’s en vraagstukken staan op de agenda bij onderzoeksnetwerken en beleidsmakers

Kwaliteit, vernieuwing van het aanbod, en meer specifiek: aandacht voor e-health en mogelijkheden van digitale technologie nemen we mee als rode draad bij uitwerking van de thema’s in kennisbehoeften.

Overkoepelende onderzoeksthema’s

De thema’s die de werkgroep heeft geformuleerd zijn voortgekomen uit het Visievierluik van Valente en uit signalen vanuit praktijk en beleid:

 • Doelgroep in beeld
 • Preventie: werken aan ‘de voorkant’
 • Integrale en onderbouwde aanpak van huiselijk geweld
 • Inzet ervaringsdeskundigheid en destigmatisering
 • Van handelingsverlegenheid naar handelingsbereidheid
 • Wijkgericht werken/ambulantisering/beschermd thuis/innovatieve woonvormen

Voor alle thema’s geldt: we redeneren in onderzoek vanuit cliëntperspectief. En de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen wordt onderzocht. Per thema brengen we overzicht aan: wat is er aan (recent, lopend of aankomend) onderzoek, welke relevante kennis- en onderzoeksnetwerken zijn er al? Op basis hiervan formuleren we concrete kennisbehoeften: knelpunten, lacunes, praktijk- en beleidsvraagstukken. Waar thema’s elkaar overlappen, zoeken we de verbinding.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit enthousiaste mensen die actief zijn op het gebied van onderzoek binnen lidorganisaties, adviseurs van het bureau van Valente en mensen die hiermee nauw verbonden zijn:

 • Diana Roeg, programmaleider onderzoek Kwintes en senior onderzoeker Tranzo, Tilburg University
 • Maaike van Vugt & Max Huber, senior-onderzoekers HVO Querido
 • Daniëlle van den Heuvel, gedragswetenschapper, Sterk Huis
 • Maurits Beenackers, psycholoog/beleidsadviseur en lid Commissie Onderzoek Lister
 • Esmé Wiegman, directeur Valente

Essa Reijmers, beleidsadviseur onderzoek Valente, ondersteunt de werkgroep.

Activiteiten tot nu toe

In 2020 heeft de focus gelegen op het uitwerken van een kader en gesprekken met onze leden en netwerken. Ook is gesproken met externe stakeholders, zoals Phrenos, werkgroep Deskundigheidsbevordering BW/FZ en projectleiders van het EFP, programma Kwaliteit Forensische Zorg, bij het European Observatory Homelessness FEANTSA betrokken onderzoekers. In november organiseerde de werkgroep een online themabijeenkomst voor lidorganisaties. De samenwerking met Prof. dr. Janine Janssen, bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie Open Universiteit is vorm gegeven. Haar leerstoel wordt mede gefinancierd door Valente. De samenwerking resulteerde in een webinar naar aanleiding van haar boekpresentatie (hier terug te zien).

Uit contacten met onderzoekers op het thema dakloosheid kwam begin 2021 het initiatief tot het opzetten van onderzoekersnetwerk voort. Lia van Doorn, lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening Hogeschool Utrecht, Maarten Davelaar, zelfstandig onderzoeker en Max Huber, senior-onderzoek HVO Querido en lid van de werkgroep landelijke onderzoeksagenda van Valente, namen het voortouw en organiseerden in overleg met Valente een online bijeenkomst waaraan bijna 30 onderzoekers op het gebied van dakloosheid meededen. Deelnemers gaven aan dit netwerk i.o. te willen benutten om elkaars expertise beter te leren kennen. Ook is besproken dat het onderzoeksnetwerk een goede plek kan worden om wensen uit onderzoek en praktijk te verbinden.

Ook met onderzoekers op andere thema’s zoeken we verbinding en naar mogelijkheden om netwerken te vormen of er bij aan te sluiten.

Wil je meer weten over het onderzoeksnetwerk Dakloosheid? Zie hier.

Valente is ook een van de partners in twee grote meerjarige onderzoeken rondom het thema armoede en schulden. 

Jaardoelen 2021

Voor 2021 hebben Valente en de werkgroep zichzelf jaardoelen gesteld ten aanzien van:

 • Bredere bekendmaking en gebruik van de landelijke meerjaren-onderzoeksagenda: bij leden, relevante kennisinstituten en landelijke en gemeentelijke beleidstafels.
 • Informatie delen over relevant wetenschappelijk onderzoek met leden en over de verbinding onderzoek-praktijk via de kanalen van Valente.
 • Ontwikkelen checklist om af te kunnen wegen of deelname aan onderzoek relevant is in het kader van de landelijke onderzoeksagenda of vanwege regionaal/landelijk belang (naar type, aard, thema’s en link met basisset).
 • In 2020 ontwikkelde basisset: uitwerking concreet plan aanvullend naar herstel en participatie van cliënten en inzetten basisset bij lobby.

Contactgegevens

Meer weten over de landelijke onderzoeksagenda of de werkgroep?

Neem contact op met Essa Reijmers (beleidsadviseur onderzoek, 8 uur p.w.)
essa.reijmers@valente.nl
Tel. 06 156 79 666

;