Spring naar content

Themanetwerk: Onderzoeksagenda

Dit themanetwerk bestaat uit een kleine werkgroep, waarvan de leden participeren in externe onderzoekers- en kennisnetwerken.

De werkgroep werkt aan de landelijke onderzoeksagenda 2020-2024 van Valente. De rol van de werkgroepleden bestaat uit aanjagen, faciliteren, onderhouden en opbouwen van netwerken, agenderen van onderzoeksvraagstukken en waar nodig meedenken met leden. Dit is het kader. Naast de werkgroep is er een ontwikkelgroep, die zich focust op het project ‘Doelgroep in beeld’.

Voor wie is dit netwerk?

Dit netwerk is er voor onderzoekers en bij onderzoek betrokken vertegenwoordigers van lidorganisaties, zoals bestuurders, managers en staffunctionarissen.

Met welke thema’s houdt het netwerk zich bezig?

Ambities van de onderzoeksagenda zijn:

 • Resultaten van onderzoek beter benutten: (meer) samenhang in onderzoek, kennisopbouw en -deling stimuleren;
 • Opsporen én invullen van lacunes in kennis: onderzoek stimuleren, samen optrekken praktijk en onderzoekers
 • Impuls geven aan samenwerking tussen leden en onderzoekers/kennisinstituten
 • Landelijke agenda setting: voor onze cliënten en medewerkers relevante onderzoeksthema’s en vraagstukken staan op de agenda bij onderzoeksnetwerken en beleidsmakers

Thema’s waaraan we werken zijn:

 • Doelgroep in beeld
 • Preventie: werken aan ‘de voorkant’
 • Integrale en onderbouwde aanpak van huiselijk geweld
 • Inzet ervaringsdeskundigheid en destigmatisering
 • Van handelingsverlegenheid naar handelingsbereidheid
 • Wijkgericht werken/ambulantisering/beschermd thuis/innovatieve woonvormen

Wat hebben we al bereikt en wat willen we in 2022 bereiken?

Op het gebied van onderzoek gebeurt er lokaal, regionaal en landelijk veel. Kennis hierover delen we met leden en met externe stakeholders via onze nieuwsbrieven, social media en mailings. Er zijn gericht nieuwe netwerkcontacten gelegd met kennisinstituten en andere voor onze leden relevante onderzoeksagenda’s zoals die van sociaal werk. Vanuit die contacten is het onderzoekersnetwerk dakloosheid ontstaan. Op het gebied van partnergeweld is er een onderzoekersnetwerk waar Valente bij aansluit en vragen agendeert en er is eveneens directe verbinding met het onderzoekersnetwerk Herstelgerichte zorg en ondersteuning van Phrenos. Eind 2021 heeft de werkgroep een checklist ontwikkeld voor leden om verzoeken tot deelname aan onderzoek af te kunnen wegen.

Voor het thema ‘Doelgroep in beeld’ is onderzoeker Wilma Boevink dit jaar bezig verschillende vormen van cliëntonderzoek bij de leden te inventariseren. Er is een ontwikkelgroep opgestart die actief meedenkt. Wil je aansluiten bij de ontwikkelgroep of heb je input, neem dan contact op met Julia Hulshof (projectsecretaris) via julia.hulshof@valente.nl.

Voor een uitgebreide beschrijving van alle doelstellingen kan het jaarplan 2023 geraadpleegd worden.

Wie zitten er in de werkgroep?

De werkgroep bestaat uit enthousiaste mensen die actief zijn op het gebied van onderzoek binnen lidorganisaties, ondersteund door het bureau van Valente: 

 • Diana Roeg, programmaleider onderzoek Kwintes en senior onderzoeker Tranzo, Tilburg University
 • Maaike van Vugt & Max Huber, senior-onderzoekers HVO Querido
 • Chantal Timmermans, senior onderzoeker, beleidsmedewerker en gedragswetenschapper Sterk Huis
 • Maurits Beenackers, psycholoog/beleidsadviseur en lid Commissie Onderzoek Lister
 • Evelien Nijland, programmaleider Onderzoek en Ontwikkeling perMens (vanaf februari 2023)
 • Esmé Wiegman, directeur Valente

Wat levert contact met de werkgroep mij op?

De werkgroep kan meedenken over beschikbare en nog ontbrekende kennis en het leggen van verbindingen tussen praktijk, onderzoek en beleid. Ook horen we graag van leden over ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en kennisgestuurd werken. Verbinden en benutten wat er al is, versterken en aanvullen wat ontbreekt: daar hebben we elkaar bij nodig.

“​Het juiste doen begint bij goed begrijpen en weten. Met onderzoek ​bouwen wij aan ons kennisfundament in de BW/MO/VO, om de juiste keuzes te maken in ons zorgaanbod en innovatie en om stem te geven aan onze professionals en cliënten. En het draagt ook bij aan het gesprek met andere stakeholders. Bijwonen van de kennissessies van het themanetwerk onderzoek zorgt ervoor dat u up-to-date blijft van ​(de nieuwste) kennisontwikkelingen in ons veld.”

~ Diana Roeg, programmaleider onderzoek bij Kwintes

Wat wordt er van mij verwacht als ik aansluit bij de kennissessies?

De werkgroep organiseert regelmatig kennissessies. We nodigen leden hiervoor uit via mail en via de Valente agenda. Er wordt gewerkt volgens het van-voor-door leden principe. Dit betekent dat we verwachten dat betrokken leden aanwezig zijn en actief bijdragen aan de (voorbereiding van de) kennissessies.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie en aanmelding?

Je kunt terecht bij Essa Reijmers, beleidsadviseur onderzoek.

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Thema’s

vrouwenopvang, huiselijk geweld, landelijke onderzoeksagenda

Meer informatieover Essa Reijmers

Artikelen over de onderzoeksagenda

Onderzoeksblog Wilma Boevink: Het persoonlijke is politiek

In 2023 analyseerde Wilma Boevink op verzoek van Valente de opbrengst van een branche-brede uitvraag naar de inzet en implementatie…

Onderzoeksblog: 'Als onderzoekers móeten we de handschoen oppakken'

Evelien Rauwerdink Nijland is programmaleider onderzoek en ontwikkeling bij perMens. Haar onderzoek richt zich altijd op mensen in kwetsbare situaties,…

'Beleid kan niet zonder onderzoek, onderzoek niet zonder praktijk en praktijk niet zonder beleid'

Chantal Timmermans is senior onderzoeker, beleidsmedewerker en gedragswetenschapper bij Sterk Huis. Met een promotieonderzoek naar fataal geweld tegen vrouwen in…

Blog: alles is er al; als je maar goed luistert

Voor haar deeltijdstudie HBO Theologie deed Valente-directeur Esmé Wiegman praktijkonderzoek naar zingeving, als onderdeel van haar stage bij RIBW Overijssel….

Blog: Op afstand betrokken 

In 2022 inventariseerde Wilma Boevink op verzoek van Valente in hoeverre in de branche onderzoek wordt gedaan naar ontwikkelingsprocessen van…

Bijeenkomsten

Als er bijeenkomsten rond de onderzoeksagenda gepland staan, zie je die hiertussen.

Geen items gevonden