Spring naar content

Basisnetwerk: Landelijk Netwerk Vrouwenopvang

Lees meer over Stichting Vrouwenopvang Nederland en het Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang

De leden van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang zijn altijd beschikbaar voor de bescherming van de slachtoffers van huiselijk geweld. De vrouwenopvang zet zich tot het uiterste in voor deze slachtoffers. Zij bieden directe en veilige opvang en hulp bij herstel, 7 maal 24 uur. De leden hebben daarover onderling bindende afspraken gemaakt. De samenwerkingsafspraken tussen de vrouwenopvang en de centrumgemeenten vrouwenopvang zijn beschreven in een landelijk beleidskader, dat in 2016 door de VNG en Federatie Opvang (nu Valente) is vastgesteld. De kwaliteit is geborgd in een keurmerk voor veilige opvang in het landelijk stelsel van vrouwenopvang

Voortbouwend op internationale verdragen

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn in strijd met internationale mensenrechten verdragen, zoals het VN Vrouwenverdrag (CEDAW), Kinderrechtenverdrag en het Internationaal Verdrag van de Raad van Europa over de aanpak van geweld tegen vrouwen (Verdrag van Istanbul). Deze verdragen legitimeren het werk van de leden en zij dragen bij aan de naleving van deze verdragen.

Traditie gebruiken en doorontwikkelen                         

Het netwerk bestaat onder wisselende namen al vanaf 1985. Het netwerk past zich flexibel aan, aan de maatschappelijke trends en regelgeving. De leden werken samen op het continu verbeteren van het landelijk netwerk als onderdeel van het stelsel van opvang (Wmo en VenJ). Specifiek in deze tijd gericht op de inbreng van de vrouwenopvang in de aanpak van huiselijk geweld als specialist in de veiligheidszorg.

Met verstand van zaken

Gebaseerd op de jarenlange ervaring en het dagelijkse contact met cliënten is er veel kennis opgebouwd over de patronen rond huiselijk geweld en wat je eraan kunt doen. Deze ‘body of knowledge’ bestaat uit impliciete kennis bij de medewerkers en ligt vast in methodieken en bij landelijke specialismen.  De leden steunen het wetenschappelijk onderzoek om deze kennis te vergroten, zoals de leerstoel Rechts- Antropologie van Prof. Dr. J. Janssen over samenwerking in de veiligheidszorg.

Dienstverlening van hoge kwaliteit

De vrouwenopvang streeft naar dienstverlening van hoge kwaliteit. Het keurmerk vrouwenopvang is een instrument om te beoordelen of aan minimale kwaliteits- en veiligheidsstandaarden wordt voldaan zoals door de sector gedefinieerd. Het keurmerk richt zich op het thema veiligheid, geborgd in landelijke samenhangen en biedt een kader waarin is gedefinieerd wat wij verstaan onder veiligheid voor cliënten, gezinnen en kinderen. Daarnaast is het een hulpmiddel om invulling te geven aan kwaliteit en veiligheid in de keten en de afspraken over het toezicht hierop. Het is ook een instrument om financiers te laten zien dat middelen goed en verifieerbaar op kwaliteit worden besteed.

Wat biedt het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang?

1 Landelijk toegankelijke crisisbedden

De leden van het Landelijk Stelsel Vrouwenopvang beschikken samen over voldoende crisisopvang bedden voor de veilige opvang van cliënten uit de eigen regio en van daarbuiten. De ernst van de crisis wordt bepaald aan de hand van een gevalideerde risicoscreening. De crisisopvang duurt gemiddeld zes tot negen weken. In die tijd wordt met de cliënt een herstelplan opgesteld gericht op het doorbreken van de geweldspatronen.  Kinderen krijgen een passend hulpaanbod.

2 Noodbedden

Voor wie meteen opgevangen moet worden, heeft het Landelijk Stelsel Vrouwenopvang een aantal noodbedden. De politie, Openbaar Ministerie, de organisatie voor vrouwenopvang, de GGD of Veilig thuis beslissen wie er op zo’n noodbed terecht kan, vanzelfsprekend ook met kinderen (tot 18 jaar). Cliënten kunnen gemiddeld 3 dagen op een noodbed blijven. In die tijd zoekt de instelling een veilig onderkomen voor een langere periode

3 Landelijke specialisaties

Voor een aantal problematieken kent het Landelijk Stelsel Vrouwenopvang landelijke specialisaties. Deze zijn ingericht voor jonge meiden die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld (Tilburg, Leeuwarden), mannenopvang (G4, Tilburg en Zwolle) en mensenhandel.

4 Piketregeling voor Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd geweld.

Het Landelijk Stelsel Vrouwenopvang werkt nauw samen met het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd geweld (LEC EGG) van de Nationale Politie. Zo geven zij slachtoffers van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en gedwongen achterlating een veilig onderdak indien nodig.  Hiertoe is een aparte piketregeling ingesteld om in acute crisissituaties deze opvang te bieden. Deze verloopt via de politie, Openbaar Ministerie of het LEC EGG. De piketregeling voor buiten kantoortijden verloopt via Sterk Huis in Tilburg.

5 Safe House: bij ernstige bedreiging
Bij constante en ernstige bedreiging is er een beperkt aantal Safe Houses met een geheim adres. Bijvoorbeeld als mensen worden achtervolgd door een gewelddadige (ex)partner of familieleden die uit zijn op eerwraak, vanzelfsprekend ook voor kinderen.  De politie beslist mee over opname in een Safe House. Zorgcoördinatoren en de politie overleggen ook over wanneer het verblijf beëindigd kan worden en wat er daarna moet gebeuren.

6 Vervolgopvang, ambulante trajecten en uitstroom

Soms blijkt na crisisinterventie de veiligheid nog niet gegarandeerd, dan is er vervolghulp nodig in de vorm van opvang of ambulante trajecten zoals Aware. Dit is afhankelijk van het veiligheidsrisico. Elke regio kent hierin zijn eigen aanpak. Het uiteindelijke doel is dat de cliënt terug keert naar een veilig bestaan en weer de regie heeft over haar eigen leven. Dit kan terugkeer betekenen naar haar oude adres, maar in sommige gevallen ook een nieuw bestaan in een andere regio.

Contactpersoon:

Essa Reijmers
essa.reijmers@valente.nl
06 15679666

;