Spring naar content

Basisnetwerk: Landelijk Netwerk Vrouwenopvang

Voor wie is dit netwerk?

Dit netwerk is er voor directeuren/bestuurders en andere vertegenwoordigers met besluitvormingsmandaat van lidorganisaties die zich (willen gaan) bezighouden met opvang en begeleiding van vrouwen, mannen en hun kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld.

De leden van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang zijn altijd beschikbaar voor de bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld. Zij bieden directe, veilige opvang en hulp bij herstel, 7 maal 24 uur en hebben daarover onderling landelijk bindende afspraken gemaakt. We bieden landelijk toegankelijke crisisopvang, noodbedden, landelijke specialisaties, de piketregeling van het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld van de politie, safe houses en ambulante hulp in verschillende vormen. De samenwerkingsafspraken tussen de vrouwenopvang en de centrumgemeenten vrouwenopvang zijn beschreven in een landelijk beleidskader, dat in 2016 door de VNG en Federatie Opvang (nu Valente) is vastgesteld.

Dit netwerk is een van de drie basisnetwerk van Valente. Met de andere twee basisnetwerken, Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen, stemmen we regelmatig af. Valente heeft ook andere netwerken die hiermee verband houden zoals het themanetwerk Kinderen link aanbrengen en het Netwerk Armoede en schulden link. Dit zou ook iets voor je kunnen zijn. Via de landelijke onderzoeksagenda link werken we mee aan een sterkere verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek.


Gerelateerde pagina’s: Stichting Vrouwenopvang Nederland en het Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang


Met welke thema’s houdt het netwerk zich bezig?

Het netwerk houdt zich bezig met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De belangrijkste thema’s zijn:

  • Voldoende, beschikbare capaciteit (opvang en ambulante begeleiding)
  • Hoge, zichtbaar kwaliteit (Keurmerk)
  • Systemisch en integraal werken (waaronder: traumasensitief werken, plegeraanbod en gezinsprofielen)
  • Gendersensitieve aanpak
  • Inzet ervaringsdeskundigheid huiselijk geweld

Wat hebben we al bereikt en wat willen we dit jaar bereiken?

Dit netwerk bestaat sinds 1985 en kent een lange traditie van regionale samenwerking in een landelijk dekkend netwerk. Veiligheid van onze cliënten staat voorop. Samen hebben we het Keurmerk Veiligheid in de vrouwenopvang gemaakt. En we hebben de Transformatieagenda 2021 – 2023 opgesteld: leden werken samen aan de bovengenoemde actielijnen. In 2021 is het Position paper standpunten landelijk netwerk vrouwenopvang: veilige opvang en ambulante hulp opgesteld, dat een basis biedt om gezamenlijke standpunten regionaal en landelijk zo eenduidig mogelijk over te brengen, met ruimte voor lokale concretisering. Dit jaar werken we o.a. aan versterking van de traumasensitieve aanpak, vermindering van knelpunten in-, door- en uitstroom, doorontwikkeling van risicotaxatie en online hulp als onderdeel van het landelijk aanbod. Een richtlijn gendersensitief werken in de vrouwenopvang is in de maak.

Voor een uitgebreide beschrijving van alle doelstellingen kun je het jaarplan 2022 bekijken.

Wat levert aansluiting bij het netwerk mij op?

We delen kennis, stimuleren vakmanschap, voeren gezamenlijk landelijke lobby waar nodig en wisselen uit over regionale initiatieven, projecten en landelijke ontwikkelingen. Kwaliteit en Innovatie zijn belangrijke pijlers van ons werk en staan dan ook regelmatig op de agenda.

“In ons werk staat de cliënt centraal. Om hun veiligheid te waarborgen, is sterke landelijke samenwerking essentieel. Binnen Valente zijn heldere afspraken gemaakt over de kwaliteit van onze hulp en de opvang. Zoals we van de kracht van onze cliënten uitgaan, zo benutten we ook de kennis en expertise van onze leden.
We delen ervaringen over samenwerking met de Centrumgemeenten Huiselijk Geweld en alle andere relevante ketenpartners. We inspireren elkaar, bijvoorbeeld door het delen van (lokale) initiatieven.”

~ Eva Scholte, voorzitter landelijk netwerk vrouwenopvang, bestuurder Moviera

Wat kan ik betekenen als ik me aansluit bij dit netwerk?

Vier keer per jaar hebben we een netwerkbijeenkomst voor bestuurders en/of door bestuurders gemandateerde vertegenwoordigers van leden. Jouw aanwezigheid en inbreng is essentieel. In het kader van-voor-door leden bereiden leden zoveel mogelijk de agendaonderwerpen voor. Daarnaast organiseren we regelmatig digitale inloopsessies over inhoudelijke en strategische onderwerpen waarbij ook andere professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van onze leden welkom zijn. Deze vind je in de agenda op onze site. Aan de boven genoemde thema’s werken we in werkgroepen die voorbereidend werk doen voor de kwartaalbijeenkomsten.

Wie is de voorzitter van dit netwerk?

Eva Scholte, bestuurder van Moviera, is voorzitter. Samen met Lian Smits, bestuurder van Sterk Huis, Hanneke Bakker, bestuurder Blijf Groep en Jeroen Traas, bestuurder Kadera, vormt zij de agendacommissie die de netwerkbijeenkomsten voorbereidt, me Essa Reijmers (coördinator van het landelijk netwerk vrouwenopvang (Valente)).

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie en aanmelding?

Je kunt terecht bij Essa Reijmers, senior-beleidsadviseur. Thema’s: vrouwenopvang, huiselijk geweld, landelijke onderzoeksagenda.

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Meer informatieover Essa Reijmers

Bijeenkomsten

Hieronder staan alle bijeenkomsten met thema ‘huiselijk geweld en vrouwenopvang’. Als er bijeenkomsten van het landelijk netwerk vrouwenopvang gepland zijn, zie je die hiertussen.