Spring naar content

Basisnetwerk: Landelijk Netwerk Vrouwenopvang

Wat is het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang (LNVO)?

Dit is een netwerk van leden van Valente die vrouwenopvang (VO) bieden. Valente is een netwerkorganisatie en bestaat uit een veelheid van netwerken, waaronder het LNVO.

Voor wie is dit netwerk?

Dit netwerk van Valente is er voor directeuren/bestuurders en andere vertegenwoordigers met besluitvormingsmandaat van lidorganisaties die zich (willen gaan) bezighouden met opvang en begeleiding van vrouwen, mannen en hun kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Dit netwerk is een van de drie basisnetwerken van Valente. Met de andere twee basisnetwerken, Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen, stemmen we regelmatig af. Valente heeft ook andere netwerken die hiermee verband houden zoals het themanetwerk Armoede en schulden. Via de landelijke onderzoeksagenda werken we mee aan een sterkere verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek.

Wat doen de leden van het LNVO?

De leden van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang zijn altijd beschikbaar voor de bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld. Zij bieden directe, veilige opvang en hulp bij herstel, 7 maal 24 uur en hebben daarover onderling landelijk bindende afspraken gemaakt. We bieden landelijk toegankelijke crisisopvang, noodbedden, landelijke specialisaties, de piketregeling van het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld van de politie, safe houses en ambulante hulp in verschillende vormen. De samenwerkingsafspraken tussen de vrouwenopvang en de centrumgemeenten vrouwenopvang zijn beschreven in het landelijk beleidskader Bovenregionale plaatsing in de vrouwenopvang, dat in 2024 door de VNG en Valente is geactualiseerd en vastgesteld.


Gerelateerde pagina’s: Stichting Vrouwenopvang Nederland en het Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang

Bekijk ook: Infographic ‘Hoe ontstaat huiselijk geweld’ en Overzicht ontwikkelingen in de vrouwenopvang in 2023


Met welke thema’s houdt het netwerk zich bezig?

Het netwerk houdt zich bezig met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De belangrijkste thema’s zijn:

  • Voldoende, beschikbare capaciteit (opvang en ambulante begeleiding)
  • Hoge, zichtbaar kwaliteit (Keurmerk)
  • Systemisch en integraal werken (waaronder: traumasensitief werken, plegeraanbod en gezinsprofielen)
  • Gendersensitieve aanpak
  • Inzet ervaringsdeskundigheid huiselijk geweld

Wat hebben we al bereikt en wat willen we dit jaar bereiken?

Dit netwerk bestaat sinds 1985 en kent een lange traditie van regionale samenwerking in een landelijk dekkend netwerk. Veiligheid van onze cliënten staat voorop. Samen hebben we het Keurmerk Veiligheid in de vrouwenopvang gemaakt. En we werken gezamenlijk aan de hierboven genoemde actielijnen van de Transformatieagenda 2021 – 2024. In 2021 is het Position paper standpunten landelijk netwerk vrouwenopvang: veilige opvang en ambulante hulp opgesteld, dat een basis biedt om gezamenlijke standpunten regionaal en landelijk zo eenduidig mogelijk over te brengen, met ruimte voor lokale concretisering. Dit jaar werken we o.a. aan versterking van de traumasensitieve aanpak, vermindering van knelpunten in-, door- en uitstroom, en online hulp als onderdeel van het landelijk aanbod. De risicoscreening voor de vrouwenopvang is doorontwikkeld, er is een toolbox risicotaxatie instrumenten gemaakt voor onze leden en ook is er een richtlijn gendersensitief werken in de vrouwenopvang gemaakt.

Wat levert aansluiting bij het netwerk mij op?

We delen kennis, stimuleren vakmanschap, voeren gezamenlijk landelijke lobby waar nodig en wisselen uit over regionale initiatieven, projecten en landelijke ontwikkelingen. Kwaliteit en Innovatie zijn belangrijke pijlers van ons werk en staan dan ook regelmatig op de agenda.

“In ons werk staat de cliënt centraal. Om hun veiligheid te waarborgen, is sterke landelijke samenwerking essentieel. Binnen Valente zijn heldere afspraken gemaakt over de kwaliteit van onze hulp en de opvang. Zoals we van de kracht van onze cliënten uitgaan, zo benutten we ook de kennis en expertise van onze leden.
We delen ervaringen over samenwerking met de Centrumgemeenten Huiselijk Geweld en alle andere relevante ketenpartners. We inspireren elkaar, bijvoorbeeld door het delen van (lokale) initiatieven.”

~ Eva Scholte, voorzitter landelijk netwerk vrouwenopvang, bestuurder Moviera

Wat kan ik betekenen als ik me aansluit bij dit netwerk?

Vier keer per jaar hebben we een netwerkbijeenkomst voor bestuurders en/of door bestuurders gemandateerde vertegenwoordigers van leden. Jouw aanwezigheid en inbreng is essentieel. In het kader van-voor-door leden bereiden leden zoveel mogelijk de agendaonderwerpen voor. Daarnaast organiseren we regelmatig digitale inloopsessies over inhoudelijke en strategische onderwerpen waarbij ook andere professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van onze leden welkom zijn. Deze vind je in de agenda op onze site. Aan de boven genoemde thema’s werken we in werkgroepen die voorbereidend werk doen voor de kwartaalbijeenkomsten.

Wie is de voorzitter van dit netwerk?

Eva Scholte, bestuurder van Moviera, is voorzitter. Samen met Lian Smits, bestuurder van Sterk Huis, Hanneke Bakker, bestuurder Blijf Groep en Jeroen Traas, bestuurder Kadera, vormt zij de kerngroep die de netwerkbijeenkomsten voorbereidt, met Essa Reijmers (coördinator van het landelijk netwerk vrouwenopvang (Valente).

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie en aanmelding?

Je kunt terecht bij Essa Reijmers, senior-beleidsadviseur. Thema’s: vrouwenopvang, huiselijk geweld, mensenhandel en prostitutiebeleid.

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Thema’s

vrouwenopvang, huiselijk geweld, mensenhandel

Meer informatieover Essa Reijmers

Bijeenkomsten

Hieronder staan alle bijeenkomsten met thema ‘huiselijk geweld en vrouwenopvang’. Als er bijeenkomsten van het landelijk netwerk vrouwenopvang gepland zijn, zie je die hiertussen.

ALV/Basisnetwerk