Spring naar content

Netwerken

Vereniging Valente is een netwerkorganisatie en bestaat uit een veelheid van netwerken; formele en meer losse verbanden, langlopende en tijdelijke samenwerkingen. De doelen van de netwerken kunnen sterk verschillen, denk aan beleidsontwikkeling, belangenbehartiging of kennisdeling.

Valente bundelt haar krachten met andere organisaties in de keten; om gezamenlijk een vooraf gesteld doel te bereiken. Deze samenwerkingsverbanden kunnen langdurig of tijdelijk zijn. Valente kent drie basisnetwerken: Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen en begeleiding. Deze drie netwerken vormen de kern van de vereniging. Deelnemers aan de basisnetwerken zijn de leden van de vereniging.

Vind een netwerk om je bij aan te sluiten of neem contact met ons op met een nieuw initiatief.

gevonden.

Kennisnetwerk: Controllers

Het doel van het kennisnetwerk controllers is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal…

Kennisnetwerk: Cliëntenraden

Het doel van het kennisnetwerk cliëntenraden is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal…

Kennisnetwerk: Gedragswetenschappers

Het doel van het kennisnetwerk gedragswetenschappers is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal…

Kennisnetwerk: Ervaringsdeskundigen

Het doel van het kennisnetwerk ervaringsdeskundigen is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal…

Kennisnetwerk: Communicatie en marketing

Het kennisnetwerk communicatie en marketing is bedoeld voor communicatieprofessionals bij leden van Valente. Het netwerk is bedoeld om elkaar te…

Kennisnetwerk: Bestuurssecretarissen

Het doel van het kennisnetwerk bestuurssecretarissen is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal…

Kennisnetwerk: P&O

Het doel van het kennisnetwerk P&O is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal…

Kennisnetwerk: Opleiders

Het doel van het kennisnetwerk is om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen, en elkaar (regionaal en…

Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie

Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van zorg, werk en onderzoek bij…

Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg (2018‐2021)

De druk op de forensische zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een tekort aan goed geschoold en ervaren…

Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg (2019 – 2022)

Partijen hebben de ambitie zich de komende jaren gezamenlijk in te zetten voor een inclusieve samenleving, zonder stigma voor mensen…

Meerjarenagenda Toekomst Beschermd Wonen en Opvang (2018-2022)

De Meerjarenagenda werd in 2018 door tal van partijen opgesteld om te komen tot verbetering in opvang en Beschermd wonen.…

Armoedecoalitie

Armoede en Schulden is een thema waar Valente niet om heen kan. Veel van onze cliënten kampen met grote schulden,…

Onderzoeksprogramma ZonMW Armoede en Schulden

Valente is een van de partners in twee grote meerjarige onderzoeken rondom het thema armoede en schulden. Deze twee onderzoeken…

Convenant Samen werken aan wat werkt

In het convenant Samen Werken aan wat Werkt, werkt een zeer brede groep van partijen aan het verbeteren van de…

Actieprogramma Weer Thuis

Het Actieprogramma Weer Thuis startte als initiatief vanuit Valente en partners Aedes, Valente, Leger des Heils, GGZ Nederland en VNG.…

Kennisnetwerk: Housing First Nederland

Bundelen van krachten Er is in ons land grote behoefte aan het bundelen van krachten en kennis rond Housing First.…

Kennisnetwerk: Forensische Zorg

Een grote groep leden van Valente biedt zorg en ondersteuning aan cliënten die in aanraking zijn (geweest) met justitie. Deze…

Themagroep: Kinderen in de opvang

Valente stelt zich ten doel om door meer inzet van preventie en hulp aan huis te voorkomen dat gezinnen een…

Basisnetwerk: Landelijk Netwerk Vrouwenopvang

De leden van het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang zijn altijd beschikbaar voor de bescherming van de slachtoffers van huiselijk geweld. De…

Kennisnetwerk: Zorg, kwaliteit en innovatie

Als nieuwe vereniging vormen en ondersteunen wij samenwerkingsverbanden die zich richten op mensen die door psychische of sociale omstandigheden een…

Themagroep: Onderzoekagenda

Themagroepen met een tijdelijk karakter kunnen formeel worden ingericht door het bestuur van Valente, bijvoorbeeld omdat een thema strategisch zo…

Basisnetwerk: Beschermd wonen en begeleiding

Het basisnetwerk beschermd wonen en begeleiding is het landelijke samenwerkingsverband van organisaties voor maatschappelijke ggz die professionele begeleiding en ondersteuning…

Basisnetwerk: Maatschappelijke opvang

Het doel van het Basisnetwerk Maatschappelijke Opvang is het waarborgen van de MO als eigenstandige functie in het voorzieningenstelsel zodat…