Spring naar content

Coronanieuwsarchief

16 maart 2020

Het nieuwste nieuws delen we in onze corona-update.
Houd ook onze Twitter en LinkedIn in de gaten.
Lees alles over Valente en corona (inclusief richtlijnen en best practices) hier.

18 november – handreiking buurthuizen en dagbesteding

Sociaal Werk Nederland heeft in samenwerking met LSA en het Ministerie VWS een update gemaakt van de handreiking dorps- en buurthuizen. De grootste wijziging ten opzichte van de vorige versie, is dat te allen tijde moet worden geprobeerd de 1,5 meter te respecteren, tenzij dat niet lukt. 

Activiteiten in buurthuizen en wijkcentra, vormen van dagbesteding, ook niet-zorggerelateerd, zijn essentieel voor veel mensen. Als je die activiteiten met inachtneming van de basismaatregelen veilig kunt blijven organiseren, is dat zeer wenselijk. Deze activiteiten mogen dan ook doorgaan na 20.00 uur, net zoals bijvoorbeeld activiteiten van culturele amateurverenigingen die na 20.00 uur mogen blijven repeteren. De andere belangrijke verandering zit in de openingstijden.Handreiking dorps- en buurthuizen versie 6-15-11-2021Download


15 november 2021 – Boostervaccinatie instellingen

Afgelopen week zijn tijdens een persconferentie nieuwe en aangescherpte corona-maatregelen aangekondigd. Daarnaast vinden er voorbereidingen plaats voor een boostervaccinatie. Een update:

Richtlijn MO
Voor de maatschappelijke opvang is afgelopen vrijdag een nieuwe richtlijn verschenen. Via onze social media-kanalen hebben we die al verspreid:Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen v.10112021Download

Boostervaccinatie
De Gezondheidsraad heeft geadviseerd dat er uit voorzorg een booster wordt ingezet voor mensen van 60 jaar en ouder, alle volwassenen in instellingen en zorgmedewerkers: Infoblad Boostervaccinatie voor de zorg_12_11_2021Download

Boostervaccinatie tegen COVID-19; vervolgadvies | Advies | Gezondheidsraad

De minister heeft dit advies overgenomen. Meer informatie over het besluit en de doelgroepen is te lezen op:

De voorbereidingen op de boostervaccinatie zijn in volle gang. Valente is hierbij betrokken. We merken dat er geleerd is van de eerste vaccinatieronde en zien dat onze doelgroepen dit keer beter in beeld zijn. Bijgevoegd de laatste informatie:

De werkinstructie voor instellingen zonder medische dienst volgt begin volgende week. Zodra deze werkinstructie er is, zullen we daarover informeren. Het nieuwsbericht en de werkinstructies en overige documenten worden ook op de website van het RIVM geplaatst.



1 juni 2021 – Laatste kans vaccinatie zorgmedewerkers via werkgever

De vaccinatie van alle mensen van 18 jaar en ouder vordert gestaag, naar verwachting zal medio juni iedereen van 18 jaar en ouder een uitnodiging hebben ontvangen om zich te vaccineren tegen COVID-19. Een onderscheid tussen leeftijdgroepen en zorgmedewerkers vervalt daarmee. Om die reden zal het speciaal ingerichte programma voor vaccinatie van zorgmedewerkers bij de GGD worden beëindigd en wordt overgaan op vaccinatie op leeftijd. Het speciaal ingestelde telefoonnummer en de beschikbare standaard uitnodigingsbrief kunnen vanaf dat moment niet meer gebruikt worden voor het maken van een afspraak. Met de uitnodiging op leeftijd kan iedereen een afspraak maken via het landelijk callcenter van de GGD of het online portaal. Deze mogelijkheid is en blijft beschikbaar voor alle leeftijden die zijn uitgenodigd op basis van hun leeftijd.

Zorgmedewerkers die nog niet zijn gevaccineerd, kunnen nog tot en met 19 juni (met de uitnodigingsbrief die zij van hun werkgever of van de SVB hebben ontvangen) een afspraak maken voor vaccinatie. Werkgevers wordt gevraagd zorgmedewerkers op te roepen om zich zo spoedig mogelijk nog met voorrang te laten vaccineren.

Het RIVM geeft op haar website antwoord op veel vragen over de vaccins: Vragen en antwoorden coronavaccins | RIVM.


31 mei 2021 – Veilige heropening buurthuizen

De voorbije weken heeft o.a. Sociaal Werk Nederland gewerkt aan de openstelling van buurthuizen per 5 juni, en heeft samen met het ministerie gewerkt aan een handreiking. Het is raadzaam deze door te nemen.


De vaccinatie van alle mensen van 18 jaar en ouder vordert gestaag, naar verwachting zal medio juni iedereen van 18 jaar en ouder een uitnodiging hebben ontvangen om zich te vaccineren tegen COVID-19. Een onderscheid tussen leeftijdgroepen en zorgmedewerkers vervalt daarmee. Om die reden zal het speciaal ingerichte programma voor vaccinatie van zorgmedewerkers bij de GGD worden beëindigd en wordt overgaan op vaccinatie op leeftijd. Het speciaal ingestelde telefoonnummer en de beschikbare standaard uitnodigingsbrief kunnen vanaf dat moment niet meer gebruikt worden voor het maken van een afspraak. Met de uitnodiging op leeftijd kan iedereen een afspraak maken via het landelijk callcenter van de GGD of het online portaal. Deze mogelijkheid is en blijft beschikbaar voor alle leeftijden die zijn uitgenodigd op basis van hun leeftijd.

Zorgmedewerkers die nog niet zijn gevaccineerd, kunnen nog tot en met 19 juni (met de uitnodigingsbrief die zij van hun werkgever of van de SVB hebben ontvangen) een afspraak maken voor vaccinatie. Werkgevers wordt gevraagd zorgmedewerkers op te roepen om zich zo spoedig mogelijk nog met voorrang te laten vaccineren.

Het RIVM geeft op haar website antwoord op veel vragen over de vaccins: Vragen en antwoorden coronavaccins | RIVM.


31 mei 2021 – Veilige heropening buurthuizen

De voorbije weken heeft o.a. Sociaal Werk Nederland gewerkt aan de openstelling van buurthuizen per 5 juni, en heeft samen met het ministerie gewerkt aan een handreiking. Het is raadzaam deze door te nemen.


8-3-2021 – Zorg in coronatijd

In het najaar van 2020 heeft de Nza in het kader van het afschalen van de reguliere zorg de informatiekaart Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten? gemaakt, Valente deelde deze toen ook al. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen. Op advies van betrokken partijen heeft VWS vervolgens in december 2020 passend bij de harde lockdown, de informatiekaart Zorg nodig in coronatijd? gepubliceerd. Deze informatiekaart heeft het ministerie samen met de eerder genoemde partijen en ook met inbreng van V&VN en MIND, gemaakt.

Van deze laatste informatiekaart is nu een meer toegankelijke vorm met minder tekst en meer beeld. Dit is prettig voor iedereen, maar zeker ook voor de minder taalvaardigen onder ons. Deze vorm is beschikbaar in het Nederlands, Engels en nog een aantal andere talen. De informatie is dus nu ook toegankelijk gemaakt voor mensen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen. Vandaag heeft VWS deze toegankelijke versie van de informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’ gepubliceerd.


15-2-2021 – Continuïteitsbijdrage regeling en meerkosten 2021 COVID-19 forensische zorg

Op 8 februari jl. vond overleg plaats tussen DJI, de Nederlandse GGZ, Valente en VGN. Onderwerp: Hoe kunnen we komen tot goede afspraken voor de kosten die de aanbieders van forensische zorg ook dit jaar maken als gevolg van COVID-19.

Ook in 2021 worden aanbieders in hun bedrijfsvoering geraakt door gevolgen van het coronavirus. Afgesproken is om in de komende periode op basis van de ervaringen met de regeling die we voor het jaar 2020 hebben afgesproken en de situatie die zich in dit jaar voordoet een regeling te treffen die passend is voor 2021. Het gaat dan zowel om de kant van de compensatie van de inkomensderving als om de meerkosten die gemaakt moeten worden.

De verwachting is dat er over enkele maanden een voldoende duidelijk beeld is om tot een afspraak te komen. In de tussentijd wordt vervolgoverleg gepland. U kunt ons helpen door uw ervaring met de regeling voor 2020 en tips voor 2021 met ons te delen. Contactpersoon hiervoor is Tonny van Hensbergen.

FZ-aanbieders die niet op deze afspraken kunnen wachten en in acute nood komen, kunnen dat melden bij DJI en dan is overleg mogelijk.


22-01-2021 – Avondklok

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het straatverbod in avond en nacht, om het coronavirus verder te bedwingen. Op zaterdag 23 januari, om 21:00 uur wordt de avondklok van kracht, tot en met 9 februari. In een brief aan de Kamer beschrijft de regering de regels. Naar buiten mag alleen voor werk, voor medische hulp aan mens of dier, voor een noodzakelijke reis naar of van het buitenland, voor een uitvaart, voor een rechtszitting of -procedure, voor gasten van een live avondprogramma die beschikken over een uitnodiging van de omroep.  
Wie toch naar buiten wil, moet een formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ meenemen en kunnen tonen. En als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je daarnaast een werkgeversverklaring tonen. Via Rijksoverheid.nl worden de briefjes gepubliceerd.
Soms is een formulier niet nodig, schrijft het kabinet, namelijk voor: opsporingsambtenaren, medewerkers van hulpdiensten, voor het uitlaten van de hond, dak- en thuisloze mensen of bij ‘dringende’ medische omstandigheden. De uitzondering geldt ook voor mensen bij wie het thuis niet veilig is.Als het thuis niet veilig is, mag je op straat tijdens de avondklok en krijg je geen boete. Dit geldt voor personen die acuut in gevaar zijn en een veilige plek zoeken, maar ook voor personen die zich thuis niet veilig voelen, maar voor wie er geen direct gevaar is. Ook zij kunnen over straat om bij een bekende terecht te kunnen. Onveilige thuissituatie wordt gezien als een calamiteit; personen hoeven geen verklaring bij zich te hebben.


21-01-2021 – Uitvraag vaccinaties

Alle leden hebben woensdag 20 januari 2021 een mail ontvangen van Valente met de vraag om informatie over de groepen en het aantal mensen in onze sector die gevaccineerd gaan worden. We werken hieraan mee op verzoek van het RIVM en het ministerie van VWS. Het kennen van aantallen is van belang vanwege de huidige schaarste aan vaccins en het belang dat de verschillende vaccins aan de juiste doelgroepen worden verstrekt. Leden die ook lid zijn van De Nederlandse ggz zullen een vergelijkbare uitvraag ontvangen. Voor die leden is het van belang slechts op één uitvraag te reageren. Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Esme Wiegman of Rina Beers.


14-11-2021 Praatplaat vaccinaties

Rijksoverheid heeft een praatplaat laten maken om het onderwerp vaccinaties bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld cliënten. De praatplaat staat hier.


8-1-2021 Vaccinaties van start

Deze week zijn de vaccinaties in Nederland van start gegaan. Valente is al geruime tijd met VWS in contact over de vaccinatie van medewerkers en cliënten in maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en (forensisch) beschermd wonen. Deze week werden we (onaangenaam) verrast door de informatie dat ‘onze’ zorgmedewerkers op dit moment niet onder de groep Wmo-ondersteuning vallen, maar onder ‘overige medewerkers’. Uitzondering geldt voor de zorgmedewerkers intramurale ggz, waar 24-uurs beschermd wonen onder valt. Voor al onze zorgmedewerkers zou op dit moment echter gelden dat werkgevers de vaccinatie zouden moeten organiseren. Dat is voor de meeste organisaties echter geen optie, omdat er geen zorgpersoneel in huis is dat kan vaccineren.

Valente is nu met VWS in overleg om alsnog af te spreken dat onze organisaties bij de GGD terecht kunnen.

Er zijn nog een paar andere opties en mogelijkheden:

 • Organisaties die intramurale verpleeghuiszorg of gehandicaptenzorg bieden en aangesloten zijn bij Actiz of VGN, kunnen nu al mee in de eerste ‘flow’ bij de GGD en gebruik maken van de voorbeeldbrief die door deze koepels is verspreid of daar is op te vragen.
 • Organisaties die onderdeel uitmaken van een GGZ-instelling of er de voorkeur aan geven zelf te vaccineren kunnen in de bestaande ‘flow’ van werkgever blijven en binnen de GGZ-organisatie afspraken maken.

Wat betreft onze cliënten stellen we aan VWS voor dat cliënten binnen de diverse flows kunnen vallen, afhankelijk van de zorgsetting en medische indicatie:

 • Cliënten tussen 18 en 60 jaar met een eigen huisarts kunnen worden meegenomen in de flow van de huisartsenzorg, als er sprake is van een medische indicatie;
 • Cliënten die geen huisarts hebben via de GGD;
 • Intramurale cliënten in een setting met een instellingsarts door de instellingsarts, volgens de voorgestelde flow. (Dit betreft waarschijnlijk slechts een heel klein aantal organisaties.)

We vragen aan VWS prioriteit voor de medewerkers en cliënten in de daklozenopvang.

We zullen jullie zo spoedig mogelijk informeren zodra er meer duidelijkheid is.


5-1-2021 – Werkwijze en documenten voor zorginstellingen

In deze werkwijze van het RIVM staat dat wij als branchevereniging een signaal krijgen wanneer onze leden hun medewerkers kunnen uitnodigen voor vaccinatie. Onze leden worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. We zijn nog in afwachting van een voorbeeldbrief voor Valente-leden.

Infographic RIVM over COVID-vaccinatie:

Informatie over landelijke registratie bij het RIVM:

Factsheet COVID-vaccinatie van het CBG:


5-1-2021 – Vaccinatiestrategie

Op 4 januari heeft het ministerie van VWS de vaccinatiestrategie gepubliceerd (zie deze brief en deze flowchart). Valente heeft bij VWS uiteraard gepleit voor een nadrukkelijke plek voor medewerkers en cliënten binnen onze doelgroepen. Er wordt prioriteit gegeven aan de vaccinatie van patiënten en cliënten in de ggz die intramuraal worden behandeld (inclusief forensische zorg), de zorgmedewerkers in intramurale settingen én de zorgmedewerkers van de ggz-crisisdiensten.
Binnen de groep van patiënten/cliënten zijn in elk geval te onderscheiden: cliënten die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen, 60-plussers, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en mensen die gedwongen worden behandeld. Samen met hun zorgverleners gaat het om zo’n 85.000 personen.  
Aan ons pleidooi om ook de dak- en thuislozenopvang hieronder te scharen, is (nog) geen gehoor gegeven. Hier blijven we bij VWS en de Tweede Kamer op aandringen.

Grote lijnen vaccinatiestrategie
De basisstrategie is starten met de meest kwetsbare groepen en de ring van medewerkers daaromheen. De optelsom van de Engelse virusvariant, de verwachte derde golf daardoor en de discontinuïteit die dan dreigt in de acute ziekenhuiszorg, leidt tot aanpassing van de basisstrategie. Besloten is dat ziekenhuizen per ROAZ-regio zelf gaan vaccineren voor de IC-COVID-SEH en ambulancemedewerkers.
Veel hangt af van het beschikbaar komen van het Astra Zeneca vaccin dat voor de meerderheid van de mensen gebruikt gaat worden (onder 60, alle doelgroepen). Het Pfizer vaccin is bedoeld voor de 60+-doelgroep, maar zolang Astra Zeneca nog niet leverbaar is, wordt Pfizer ook ingezet voor de zorgmedewerkers.
Op basis van de beschikbare Pfizer vaccins worden voor de eerste 8 weken van 2021 ruim 400.000 afspraken ingepland. Dat betreft ruim 200.000 medewerkers en kwetsbare mensen; 2 afspraken per persoon. Zodra Astra Zeneca beschikbaar is volgen de afspraken met de volgende groepen. Onduidelijk is wanneer dat is.
Over de financiering: via de bestaande meerkostenregeling kunnen reiskosten en uitvaltijd van medewerkers gedeclareerd worden. 

Vervolg
Komende tijd zal er regelmatig een update komen over de uitvoering van de strategie vanwege de afhankelijkheden van beschikbaarheid van de verschillende vaccins.
Vanuit Valente zullen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden via onze website.
Bij vragen kun je contact opnemen met Esmé Wiegman (directeur Valente) via esme.wiegman@valente.nl en 06 21703581.


23 december 2020 – Vaccinatiestrategie en tijdlijn eerste vaccinatieronde

Klik hier voor de brief van minister De Jonge over de uitwerking van de vaccinatiestrategie tegen COVID-19 en klik hier voor de roadmap vaccinatiestrategie.

Klik hier voor de tijdlijn van de eerste vaccinatieronde tegen COVID-19 voor zorgmedewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning. Onder de groep WMO-ondersteuning wordt ook BW, MO en VO verstaan. De groepsindeling is nog op hoofdlijnen. Naar verwachting volgt volgende week woensdag een update met een meer gedetailleerde uitwerking van prioritering.


17 december 2020 – Reguliere zorg in coronatijd

Het Ministerie van VWS heeft samen met met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM een nieuwe informatiekaart ‘Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?’ gemaakt. Deze is te vinden op www.rijksoverheid.nl/zorgnodigincoronatijd.


15 december 2020 – Nieuwe richtlijn online voor de maatschappelijke opvang

De nieuwe maatregelen betekenen dat we voor de maatschappelijke opvang weer toegaan naar de situatie zoals in maart/april en de twee weken in november. We roepen alle gemeenten op de opvang open te stellen voor álle dak- en thuisloze mensen via de richtlijn voor dak- en thuisloze mensen. Een nieuwe versie daarvan is zojuist gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak–en-thuisloze-mensen

In deze richtlijn is ook de uitzonderingsregel van max. 30 personen weggehaald. Ook voor de MO geldt nu dus dat er max. 30 personen in één ruimte aanwezig mogen zijn.


15 december 2020 – Lockdownmaatregelen tot 20 januari 2021

De regering heeft bekend gemaakt dat alle contacten tot een minimum beperkt moeten blijven om de verspreiding van corona tegen te gaan. Het ministerie van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten welke gevolgen dit heeft voor verschillende kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met psychische problematiek, mensen die met huiselijk geweld te maken hebben en dakloze mensen. Het algemene advies is: ‘Blijf zoveel mogelijk thuis’. Voor kwetsbare groepen geldt dat dagbesteding en begeleiding doorgaan. Waar dagbesteding of jongerenwerk in buurthuizen of zalen van bibliotheken plaatsvindt, kan dit ook doorgang vinden. Ook de ambulante zorg en dagbehandeling van cliënten in de ggz vindt doorgang.

Gemeenten openen de nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen (rechthebbenden én niet-rechthebbenden). Ook moeten voldoende plekken voor (niet-)rechthebbenden beschikbaar zijn waar zij overdag naar binnen kunnen voor een maaltijd, om warm te worden en voor sanitaire behoeften. Aangezien even tijd nodig is dit te regelen, gaat dit 16 december in.

Voor kinderen en volwassenen die thuis niet veilig zijn, zijn het telefoonnummer van Veilig Thuis (0800-2000) en de chatfunctie bereikbaar (https://veiligthuis.nl/huisregels-chat-veilig-thuis/). Slachtoffers die vanuit huis niet kunnen bellen of chatten met Veilig Thuis, kunnen middels het codewoord ‘Masker 19’ bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. In zo’n geval zal de apotheek, indien mogelijk samen met het slachtoffer, VT bellen.


3 december 2020 – Coronabonus en loonbeslag

Werkgevers worstelen met de vraag of deze zorgbonus onder een eventueel loonbeslag valt. Moet de werkgever de zorgbonus afdragen aan de deurwaarder wanneer er beslag op loon is gelegd? Volgens André Moerman van de LOSR (Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden) en SchuldInfo.nl, is dat niet het geval. Kijk hier voor meer informatie: Zorgbonus valt niet onder beslag (schuldinfo.nl).


30 november 2020 – Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Lees verder bij Rijksoverheid.

Sommige mensen hoeven geen mondkapje op waar dat verplicht is. Mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven geen mondkapje op. En mensen die daarvan ernstig ontregeld raken ook niet. Bekijk daarvoor deze Q&A’s:Q&A’s uitzondering mondkapjeplichtDownload

Binnen deze regeling is de persoon die geen mondkapje kan dragen zelf verantwoordelijk om desgevraagd aan te tonen dat hij/zij niet kan voldoen aan de mondkapjesplicht.  Er wordt geen officiële medische verklaring gevraagd en zorgaanbieders hoeven dan ook niet voor alle cliënten die aan de uitzondering voldoen een verklaring af te geven dat een cliënt vanwege zijn/haar aandoening niet kan voldoen aan de mondkapjesplicht. Toch kan het in individuele gevallen wel voorkomen dat cliënten zelf vragen om een verklaring van een hulpverlener of zorgaanbieders het zelf wenselijk vinden voor patiënten zorg te dragen voor een passend bewijs. Het staat organisaties bij zo’n verzoek ook vrij om op een passende wijze cliënten te helpen aan bewijsmateriaal waarmee zij aannemelijk kunnen maken aan een handhaver dat ze vallen onder de uitzondering, passend binnen de mogelijkheden die een hulpverlener daarbij ziet. Een optie is dat de zorgaanbieders een kaartje, dat mensen zelf kunnen downloaden van de site van Vilans, meer effect geeft door daar desgevraagd bijvoorbeeld een stempel van de zorgaanbieder op te zetten.


23 november 2020 – Accountantsprotocol en productieverantwoording Wmo 2015 en Jeugdwet beschikbaar

Financiële verantwoording door corona is dit jaar anders dan normaal. De stuurgroep i-Sociaal Domein heeft een aanpak goedgekeurd die rekening houdt met de compensatiemaatregelen. De VNG onderstreept het belang van deze aanpak om administratieve lasten voor de aanbieder én gemeente zo laag mogelijk te houden.

Op 17 november heeft een webinar plaatsgevonden om de verantwoording toe te lichten. Deze is terug te zien via Youtube en de presentatie is beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op met Gerard van Dam via gerard.vandam@valente.nl en 06 15124297. Zie ook het overzicht compensatiemaatregelen.


17 november 2020 – Meerkosten en Continuïteitsbijdrage forensische zorg i.v.m. corona

In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen.

Alle aanbieders van forensische zorg ontvingen op vrijdag 13 december brieven. De eerste brief gaat over de meerkosten en sluit aan bij de regelingen die ook van toepassing zijn op de andere zorgdomeinen. Voor de meerkosten wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgtypen.

De andere brief gaat over de continuïteitsbijdrage en wijkt af van de regelingen voor andere zorgdomeinen. De divisie ForZo/JJI heeft gekozen voor een eigen uitwerking van de continuïteitsbijdrage, omdat de financiering/verantwoording binnen de forensische zorg anders lopen dan bij de reguliere zorg. Deze uitwerking geldt voor alle forensische zorgaanbieders. Hierbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen zorgtypen (vergelijkbaar met de percelen binnen de aanbesteding van forensische zorg).Brief Uitwerking meerkosten FZ i.v.m. COVID-19DownloadBrief Uitwerking CB 2020Download


10 november 2020 – Antigeen testen

Bericht van VWS: Zoals u weet gaan de ontwikkelingen rondom het testen op COVID-19 in Nederland zeer snel. Inmiddels zijn naast de zeer betrouwbare PCR-test ook antigeen(snel)testen beschikbaar. Het ministerie van VWS wil graag dat de zorgsector deze testen zo snel mogelijk kan inzetten. Daarom informeren wij u via deze weg over de mogelijkheid om vanaf dinsdag 10 november, deze antigeen(snel)testen te bestellen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Deze testen kunnen, volgens de geldende richtlijnen (zie verderop onder inzet en gebruik antigeen(snel)testen), ingezet worden voor zowel personeel in de zorg als patiënten/cliënten. Voor de sectoren die al onderdeel uitmaken van de infrastructuur van het LCH geldt dat uitlevering van de antigeen(snel)testen spoedig kan plaatsvinden. Dit betreft de volgende sectoren die het overgrote deel van de zorg in Nederland beslaan: ziekenhuiszorg, ambulancediensten, verpleeg- of verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, huisarts/huisartsenpost, verloskundige praktijken, acute mondzorg, jeugdzorg, revalidatiezorg, woonzorg, laboratoria, trombosediensten en fysiotherapeuten. Deze lijst is niet uitputtend, zie verderop onder bestellen antigeen(snel)testen informatie over hoe zorgaanbieders kunnen een aanvraag kunnen indienen. Voor sectoren uit de zorg die niet genoemd zijn, die wel antigeen(snel)testen willen bestellen via het LCH, zal het ministerie van VWS samen met het LCH bekijken hoe dit mogelijk te maken.

Inzet en gebruik van antigeen(snel)testen

Het ministerie van VWS hecht er waarde aan te vermelden dat deze antigeen(snel)testen voorlopig ingezet dienen te worden volgens het nu geldende testbeleid. Dat betekent dat deze testen alleen ingezet kunnen worden voor mensen met klachten. De antigeen(snel)testen zijn namelijk nog niet gevalideerd om te gebruiken voor personen die geen symptomen hebben. Bovendien is het belangrijk dat, zoals het OMT aangeeft in haar advies n.a.v. 83e en 84e OMT van 2 november jl., een negatieve antigeen(snel)testen in de zorg, zowel voor patiënten/cliënten als voor personeel dat werkt in de zorg wordt opgevolgd met een PCR-test ter herbevestiging. De antigeen(snel)test is bij een positieve uitslag is betrouwbaar, en kan door de snel verkregen diagnose sneller duidelijk maken of er sprake is van een besmetting. Zie voor uitgebreidere informatie het betreffende OMT-advies.

Het ministerie van VWS heeft samen met de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ), het RIVM en de GGD’en, de uitgangspunten voor het testen buiten de GGD-teststraten op een rij gezet, zodat voor iedereen inzichtelijk is waar men zich aan moet houden. Deze uitgangspunten gelden ook bij gebruik van antigeen(snel)testen. (‘Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 buiten de GGD-testlocaties’, zie hier voor de meest actuele versie). Belangrijkste voorwaarden zijn het zorgen voor veilige afname van monsters en uitvoering van testen door speciaal daarvoor getraind personeel, met adequate persoonlijke beschermingsmiddelen en onder medische verantwoordelijkheid van een (bedrijfs)arts met een BIG-registratie en het borgen verplichte melding (op grond van Wet Publieke Gezondheid) van positieve personen bij de regionale GGD. Neem daarom goed deze uitgangspunten door voor u de antigeen(snel)testen bestelt.

Bestellen antigeen(snel)testen

De antigeen(snel)testen kunnen besteld worden via het LCH, via de bekende portals. Voor ziekenhuizen en ambulancediensten is dat https://corona.qrs.nl/login. Voor de overige zorgaanbieders is dat https://mediq.nl/actueel/landelijk-consortium-hulpmiddelen. De antigeen(snel)testen kunnen vanaf dinsdag 10 november besteld worden. De kosten voor deze testen bedragen de inkoopprijs + 15% opslag. De kosten kunnen op dezelfde wijze gedeclareerd worden zoals dat voor PCR-testen gebeurd. Wij vragen alle zorgaanbieders alleen het aantal testen te bestellen dat zij ook echt verwachten nodig te hebben om zo een evenredige verdeling mogelijk te maken. Bij een vermoeden van hamstergedrag kan besloten worden minder antigeen(snel)testen uit te leveren dan aangevraagd zijn. Het ministerie van VWS is blij dat uitlevering via de voor de zorg bekende infrastructuur van het LCH kan plaatsvinden. Zorgaanbieders hebben reeds ervaring opgedaan met deze werkwijze bij het bestellen via deze portals van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor meer informatie, onder andere over de wijze van registratie, wordt verwezen naar: https://mediq.nl/actueel/landelijk-consortium-hulpmiddelen/veelgesteldevragen. Voor registratie is in ieder geval een AGB-code noodzakelijk. 

Uiteraard is het ministerie van VWS graag bereid eventuele vragen over de inzet van de antigeen(snel)testen te beantwoorden of door te verwijzen naar de juiste personen. Hiervoor kunt u contact (laten) opnemen met de gebruikelijke contactpersonen bij met ministerie van VWS.


26 oktober 2020 – Informatiekaart toegang tot zorg

Opnieuw een enorme toename van coronabesmettingen en veel zieke mensen die corona zorg nodig hebben. Dat vraagt noodgedwongen om het afschalen van de reguliere zorg. Dit betekent ook aanpassingen in de communicatie met patiënten. Daarom heeft de NZa een vernieuwde informatiekaart Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten? gemaakt. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen.


12 oktober 2020 – Nieuwe richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

 • Gedurende de coronacrisis heeft het ministerie van VWS samen met VNG, COMO, MIND, Valente en andere partijen richtlijnen opgesteld voor de opvang van dak- en thuisloze mensen tijdens de crisis. Op 1 juni is de laatste versie hiervan gepubliceerd, die gericht was op het af- en ombouwen van de maatschappelijke opvang in een nieuwe fase van de crisis.
 • De nieuwe richtlijn dient ter vervanging van de eerdere richtlijnen en biedt handvatten voor de huidige fase van de crisis in combinatie met het herfst- en winterseizoen waarin in periodes van vrieskou meer dak- en thuisloze mensen opgevangen zullen worden.
 • In lijn met de landelijke aanpak om indien nodig met name regionale maatregelen te treffen, kan het voorkomen dat op regionaal niveau aanvullende maatregelen worden getroffen die ook de maatschappelijke opvang raken.
 • De maatschappelijke opvang valt onder de uitzonderingsregel voor het maximumaantal van 30 personen binnen. Het is toegestaan om meer dan 30 mensen binnen op te vangen met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen de bedden. Concentraties van mensen moet echter zoveel mogelijk worden voorkomen. Slaapplekken voor grotere groepen mensen moeten zoveel mogelijk worden opgedeeld in kleinere compartimenten.
 • In het geval van een landelijke lockdown met het advies ‘blijf binnen’ worden gemeenten wederom opgeroepen de opvang te openen voor niet-rechthebbende daklozen. Houd de updates van deze richtlijn daarom in de gaten.

6 oktober 2020 – Toegang tot prioriteitstesten

Er wordt ontzettend hard gewerkt aan de uitbreiding van de testcapaciteit. De testcapaciteit groeit flink en zal de komende weken verder groeien. Dat betekent dat, met enige vertraging, de doorlooptijden naar verwachting zullen zakken. Binnenkort wordt de balans opgemaakt, maar vooralsnog blijft de prioriteitsregeling voor zorgmedewerkers en leraren van kracht.

Veel mensen doen een beroep op de prioriteitsregeling. Het ministerie ontvangt daarbij ook signalen dat er sprake is van onbedoeld gebruik van de prioriteitsplekken. Ook wordt geconstateerd dat bepaalde beroepsgroepen ten onrechte niet in aanmerking komen voor een plek in de prioriteitsteststraten.

Om deze knelpunten het hoofd te bieden, zet VWS erop in dat de testcapaciteit in zijn geheel wordt uitgebreid. Tot die tijd is er een beroepenlijst opgesteld voor zorgmedewerkers die in ieder geval aanmerking kunnen komen voor voorrang. Uiteraard blijft gelden dat deze medewerkers klachten moeten hebben die bij Covid-19 kunnen passen en onmisbaar moeten zijn voor de continuïteit van de zorgverlening en zich niet kunnen laten vervangen.


24 september 2020 – Toekenning zorgbonus COVID-19 voor MO/VO/BW

In het voorjaar besloot de Tweede Kamer dat medewerkers in de zorg een bonus verdienen vanwege hun inzet tijdens de coronacrisis. De bonus bedraagt € 1.000,- netto. De subsidie kan worden aangevraagd van 1 t/m 29 oktober 2020 via Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Op deze site vind je tevens de regeling, handleiding en FAQ.

VWS publiceerde de regeling op 17 september, alsook een lijst met beroepen die wel en die niet in aanmerking komen voor de bonus. Met deze afbakening op beroepen ligt er zoals voorzien een lastige taak voor werkgevers. Voor de zorgprofessionals die niet in aanmerking komen, geldt echter ‘nee, tenzij’: “Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor deze medewerkers een bonus aan te vragen. Het betreft hier een afweging van de zorgaanbieder.” Hiermee is een ruimhartige toekenning mogelijk aan íedere medewerker die direct of indirect betrokken is geweest bij de strijd tegen COVID-19.

Leden die graag willen afstemmen met Valente kunnen contact opnemen met:

Rina Beers
rina.beers@valente.nl
06 13846484

en

Esmé Wiegman
esme.wiegman@valente.nl
06 21703581


21 september 2020 – Informatie testbeleid voorrang zorgmedewerkers

Het ministerie van VWS heeft Valente en de overige zorgbranches geïnformeerd over de uitvoering van de voorrangsregeling voor het testen van zorgmedewerkers die symptomen van Covid-19 hebben.

In de brief die op 18 september 2020 is ontvangen schrijft het ministerie dat zorgmedewerkers vanaf 21 september met prioriteit getest kunnen worden. De prioriteitsregeling is een tijdelijke maatregel. Zodra de testcapaciteit weer
voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met voorrang te testen. Medewerkers van organisaties voor beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang vallen onder de regeling als ze voldoen aan de in de brief opgenomen voorwaarden.

Hoe werkt de prioriteitsregeling?
Op de website van de rijksoverheid staat informatie over de prioriteitsregeling, en een apart prioriteitsnummer van de GGD waar zorgmedewerkers een afspraak kunnen maken voor de test. Ook staat op de website wat zorgmedewerkers mee moeten nemen naar de teststraat.


21 september 2020 – Centrale criteria voor zorgmedewerkers ten tijde van quarantaine

Zorgmedewerkers volgen in de basis het beleid voor alle burgers in Nederland: tijdens quarantaine blijf je thuis. Alleen in uitzonderingssituaties, waarbij de continuïteit van zorg in het geding kan komen door dreigende personele krapte, is er ruimte voor uitzonderingen. De instelling formuleert criteria (eventueel met benoemen van specifieke functies) wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt en waarbij werknemers ten tijde van quarantaine bij uitzondering wel kunnen werken. Werkgevers kunnen dit in overleg met de bedrijfsarts en personeelsvertegenwoordiging en eventueel de GGD formuleren. Lees meer bij de Nederlandse ggz.


Update 13-7-2020 – Nieuwe subsidiemogelijkheden zorg op afstand: SET COVID-19 2.0

Bent u aanbieder van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg? Wilt u investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening? Dan kunt u later deze maand wellicht gebruik maken van de nieuwe regeling SET COVID-19 2.0. Lees meer


Update 25-6-2020, 10:02 – Verlenging vergoeding meerkosten Wmo en Jeugd t/m 31 dec

Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders meerkosten. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. De eerder gemaakte afspraken tussen VNG en het Rijk zijn van 1 juli verlengd tot en met 31 december 2020. Lees meer in het bericht van VNG.


Update 23-6-2020, 11:30 – Als we samen kwetsbaar zijn, zijn we samen één

Wat leert de coronacrisis ons over kwetsbaarheid en kracht van mensen met ernstige psychische problemen? Net als berichtgeving over ouderen wordt in de media vooral de toenemende kwetsbaarheid benadrukt. Niet ten onrechte, maar geldt dit voor al die mensen? Is er ook een andere kant? Paola Buitelaar, ervaringsdeskundig beleidsadviseur bij Valente & RIBW Brabant, en Louise Olij, directeur bij HVO-Querido, schreven samen een artikel.


Update 22-6-2020, 16:00 – Compensatiemaatregelen corona

Valente heeft een overzicht gemaakt om duidelijkheid te krijgen in de vele compensatiemaatregelen die er zijn rond corona. Als er updates of aanvullende maatregelen komen, brengen we je op de hoogte met een nieuwsbericht op onze site. Vanaf onze pagina ‘Valente en corona’ linken we ook door naar dit overzicht. Het overzicht staat hier.


Update 8-6-2020, 11:57 – Informatiekaart opstarten reguliere zorg

Nadat de focus sinds maart op het coronavirus lag, komt de ‘gewone’ zorg nu weer op gang. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om dat opstarten van de reguliere zorg te coördineren. De NZa werkt hierbij nauw samen met partijen uit het zorgveld en zorgverzekeraars en partners. Zorgaanbieders en verzekeraars nemen het voortouw, gecoördineerd door de overheid. Het ontstane stuwmeer van zorg is groot. De verwachting is dat het oplossen daarvan een kwestie van een lange adem gaat zijn.

Voor communicatie over het opstarten van de reguliere zorg heeft de Nza een informatiekaart gemaakt (onderaan deze pagina te downloaden). Deel deze vooral met uw medewerkers.


Update 4-6-2020, 16:44 – Overzicht van coronaprotocollen

VNO-NCW en de Rijksoverheid hebben een nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl. Hierop zijn alle vastgestelde protocollen van branches en publieke organisaties zoals OV en onderwijs te vinden. Ook voorziet de site in voorbeelden van hoe ondernemers de RIVM-voorschriften invullen in de praktijk. De nieuwe website wordt wekelijks aangevuld met definitieve protocollen en informatie over de 1,5 meter economie.


Update 2-6-2020, 14:41 – Nieuwe richtlijn en compensatie

De nieuwe richtlijn afbouw en ombouw maatschappelijke opvang is gepubliceerd. Zie hier.

Zie ook de link naar de brief van de minister van BZK over de compensatie aan gemeenten. Hierin staat dat gemeenten voor de maatregelen tot 1 juli via de reguliere verdeelsleutels gecompenseerd worden voor de kosten als gevolg van corona.


Update 28-5-2020, 12:45 – Advies OMT o.a. vervoer naar dagbesteding

Vandaag verscheen een nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT), onder meer over vervoer naar dagbesteding. Ook is er een Q&A opgesteld.


Update 28-5-2020, 12:25 – Addendum financiële uitgangspunten regio-aanpak kwetsbare patiënten COVID-19

Op 10 april 2020 verstuurde VWS een brief met daarin de financiële uitgangspunten regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten in verband met corona. Hierin werd gemeld dat met partijen gekeken wordt naar de meest pragmatische wijze van toerekening van kosten aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) dan wel de Wet langdurige zorg (Wlz) ingeval een cliënt met een Wlz-indicatie in een Coronacentrum wordt opgenomen, zonder de betrokken zorgaanbieders hiermee onnodig te belasten. In aanvulling op een brief van 10 april verstuurde VWS dinsdagavond een addendum:


Update 25-5-2020, 16:30 – Anderhalve meter

De Tussenvoorziening in Utrecht, een van de leden van Valente, deelt graag een aantal documenten om de anderhalve meter in opvanginstellingen werkbaar te maken.


Update 18-5-2020, 13:36 – Testbeleid uitgebreid

Het testbeleid wordt per 18 mei 2020 uitgebreid. Ook zorgverleners die aan kwetsbare mensen thuis zorg verlenen komen daarvoor nu in aanmerking. U vindt de richtlijn hier.


Update 14-5-2020, 13:34 – Handreiking algemene voorzieningen

Het Landelijk Platform MIND (cliënten en naasten in de ggz) heeft het initiatief genomen om in samenspraak met de VNG en Valente een handreiking te maken voor het weer starten van laagdrempelige voorzieningen in het sociaal domein. Algemene voorzieningen hebben de functie om laagdrempelig ontmoeting mogelijk te maken voor kwetsbare mensen, alsook om een vangnet/landingsplek te bieden om een crisis te voorkomen én om de zogenaamde ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’ te bereiken. Er is grote variatie in dit type voorzieningen, bijvoorbeeld kunnen Huizen van de Wijk, Buurtcentra, Inloophuizen, Eetpunten, Steunpunten, Zelfregiecentra, Herstelacademies en Respijtvoorzieningen genoemd worden. De handreiking staat hier.


Update 14-5-2020, 13:34 – Eerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronacrisis

Het SCP publiceerde een eerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronacrisis. Daarin staat onder andere (op pagina 36 e.v.):

“Naast de stress die het verontrustende nieuws over de gevolgen van de ziekte zelf veroorzaakt, hebben ook de maatregelen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan effect op de psychische gezondheid van mensen. De maatregel om sociale afstand tot elkaar te houden kan leiden tot stress, angst, boosheid en frustratie en verveling, zeker als de periode langer (dan tien dagen) duurt (Brooks et al. 2020).

Er zijn ook aanwijzingen voor psychische gevolgen op de langere termijn, na de periode van quarantaine (ibid). Klachten kunnen, bijvoorbeeld, variëren van posttraumatische stress, smetvrees, angst voor en vermijden van drukke plaatsen, alcoholmisbruik en depressie. Zorgen om financiële gevolgen van de sociale isolatie en baanverlies spelen daarbij waarschijnlijk ook een rol.” Lees verder in de overdenking.


Update 11-5-2020, 10:55 – Handreiking Sociaal werk in gebouwen en locaties

Nederland start langzaam maar zeker op vanuit de lockdownsituatie. De afgelopen weken kon de uitoefening van veel sociaal werk op daarvoor bestemde locaties doorgaan, omdat onze sector op de lijst van cruciale beroepen staat. Sociaal Werk Nederland maakt een handreiking.


Update 11-5-2020, 10:35 – Persoonlijke beschermingsmiddelen – eerste noodpakketten binnenkort ook beschikbaar voor sociaal werk

Wie huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgt bij mensen thuis, komt voortaan in specifieke gevallen ook in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat geldt ook voor sociaal werkers, zo heeft minister Van Rijn voor Medische Zorg op 6 mei jl. besloten. Het gaat om situaties waarbij zorg aan iemand met COVID-19 – of verdenking daarop – niet uitgesteld kan worden. Lees hier meer.


Update 6-5-2020, 10:00 – Reservepakket bescherming Wmo-zorgmedewerkers 

Mensen die huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgen bij mensen thuis, komen voortaan in specifieke gevallen ook in aanmerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Minister Van Rijn voor Medische Zorg heeft dat vandaag besloten. Het gaat om situaties waarbij zorg aan iemand met COVID-19 – of verdenking daarop – niet uitgesteld kan worden. Lees het bericht van Rijksoverheid.


Update 4-5-2020, 10:15 – Herziene richtlijn ggz en corona

De richtlijn voor ggz en corona is herzien. De nieuwste versie is hier te vinden. Bekijk ook het overzicht van alle richtlijnen, protocollen en tips op onze speciale coronapagina.


Update 4-5-2020, 10:03 – Codewoord huiselijk geweld bij apotheken

Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen slachtoffers van huiselijk geweld vanaf 1 mei bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Als een slachtoffer de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, weet de apotheker dat de klant een melding wil doen van huiselijk geweld. Daarop wordt Veilig Thuis gewaarschuwd. Het codewoord biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in deze tijd niet naar een veilige plek kunnen om huiselijk geweld telefonisch te melden. Lees meer of bekijk de Q&A.


Update 30-4-2020, 17:09 – Geen eigen bijdrage Wmo in april en mei 2020 in verband met corona

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door. Lees meer.


Update 24-4-2020, 11:25 – Tips voor mantelzorgers ggz in coronatijd

Mantelzorgen in coronatijd valt niet mee. Mantelzorgers van mensen met psychische problemen hebben het normaal gesproken al zwaar, door de coronamaatregelen komen hier extra moeilijkheden bij. Daarom verzamelden zes organisaties in de ggz tien tips om overeind te blijven. Niet alleen voor mantelzorgers maar ook gemeenten die met andere organisaties in het sociaal domein een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van mantelzorgers met psychische problemen. Een lijst met informatie en hulplijnen maakt de top10 compleet.


Update 23-4-2020, 11:00 – Aanvragen Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Om de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te lossen heeft het ministerie van VWS het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. Naast het bundelen van de inkoopkracht is ook besloten om via een publiek-private samenwerking de bestel- en distributieprocedures te optimaliseren. Het LCH werkt samen met Mediq voor de inkoop, distributie, klantsupport en facturatie van schaarse hulp zoals mondkapjes. Hiervoor wordt een apart bestelplatform ingericht.

De bedoeling is dat de verdeling van PBM dus niet meer via de ROAZ gaat, maar centraal via de LCH en het hiervoor door Mediq ingerichte bestelplatform. Leden van Valente kunnen vanaf heden alle PBM online aanvragen. De aanvraag doet u via het PBM-portaal van Mediq “Mijn MedBIS” binnen een speciale PBM aanvraagomgeving. Ook als u al een gebruikersaccount in Mijn MedBIS heeft moet u zich apart registreren via deze link voor het PBM aanvraagportaal. U moet daarbij ook een zogenaamde AGB-code opgeven. Hebt u die niet, neem dan even contact op met Rina Beers van Valente.

Deze procedure kunt u gebruiken voor het bestellen van alle PBM, waarbij de handelingscategorieën het uitgangspunt voor prioritering zijn: “welke handelingen verricht een zorgverlener en welke persoonlijke beschermingsmiddelen horen daarbij”. 

Via het PBM-aanvraagformulier geeft u aan welke en hoeveel producten u nodig heeft voor één week. Vanwege de schaarste is het mogelijk dat de totale vraag groter is dan de beschikbare voorraad. Mediq levert de producten aan u uit en factureert deze ook. De prijzen gebaseerd op pre- corona tarieven. Verdeling van de middelen gebeurt via een vast gesteld norm verbruik, gebaseerd op het verdeelmodel van VWS. Hierdoor kan het daadwerkelijke aantal producten dat u ontvangt, afwijken van uw aanvraag. Als u minder ontvangt dan u heeft aangevraagd adviseert Mediq u om op een later moment opnieuw uw aanvraag in te dienen. De landelijke voorraad bestaat uit verschillende merken. Hierdoor kan uw levering meerdere merken bevatten. Zodra nieuwe voorraad beschikbaar is, wordt dit vermeld op de startpagina van uw PBM-aanvraag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief van Mediq of hun website. Ook kunt u via het telefoonnummer 088-8889404 contact opnemen met hun klantsupportteam.


Update 23-4-2020, 10:19 – Aanvulling richtlijnen

De pagina Valente en corona is aangevuld met drie nieuwe documenten: FAQ coronavirus, rechten en plichten werkgever/werknemer (GGZ Nederland), Notitie verlof vakantie corona (GGZ Nederland) en een document van Rijksoverheid: wanneer is welk mondmasker nodig?


Update 21-4-2020, 12:28 – Coronahelpdesk voor statushouders gestart

Er is een coronahelpdesk voor statushouders gestart. Getrainde vrijwilligers staan mensen vanuit huis te woord in het Arabisch of Tigrinya. Doel van de helpdesk is om nieuwkomers beter te informeren en te beschermen tegen het coronavirus. Lees het bericht bij Sociaal Werk Nederland.


Update 20-4-2020, 16:44 – Prestatiebeschrijvingen Nza continuïteitsbijdrage en meerkosten

De NZa zal prestatiebeschrijvingen vaststellen voor de continuïteitsbijdrage en voor de meerkosten die zorgaanbieders hebben naar aanleiding van het coronavirus. Zie hiervoor verder de brief van Minister Van Rijn d.d. 17 april 2020 aan de Tweede Kamer. Het gaat over de curatieve zorg (Zorgverzekeringswet en aanvullende zorgpolissen) en de forensische zorg.


Update 20-4-2020, 12:23 – Aangepaste Q&A corona en forensische zorg

De directie ForZo/JJI van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een bijgewerkte versie verstrekt van een Q&A over Corona en Forensische Zorg. Daarin zijn alle corona gerelateerde vragen met betrekking tot OFZ-zorg opgenomen en beantwoord. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn zichtbaar in rood. Aanvullende vragen mag u richten aan inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl

Als u uw knelpunten en ervaringen met corona en forensische zorg met Valente wilt delen, mag u contact opnemen met Tonny van Hensbergen.


Update 20-4-2020, 10:00 – Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen nader uitgewerkt

Bij kwetsbare mensen die thuis wonen, zoals veel ggz-cliënten, kunnen in deze tijd problemen toenemen en zelfs crisissituaties ontstaan. Mensen kunnen extra kwetsbaar worden door ziekte (bijvoorbeeld een besmetting met Covid-19) of groeiende psychische problemen. Ook kan de mantelzorg overbelast raken of wegvallen zodat er onvoldoende zorg en ondersteuning overblijft.

Uitgangspunt voor de zorg aan deze kwetsbare mensen is om zo lang mogelijk in te zetten op steun in de thuissituatie. Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder vergroot. Tijdig signaleren is daarvoor cruciaal. Het is daarom van groot belang dat de wijkteams, buurtteams en de aanbieders goed en regelmatig vinger aan de pols houden bij deze kwetsbare mensen.

De volgende driedeling in kwetsbaarheid van mensen thuis biedt daarvoor een handvat:

 • Kwetsbare mensen die zelf een goed netwerk hebben en zich langer met ondersteuning vanuit netwerk en vrijwilligers goed staande kunnen houden als er vanuit de aanbieder minimaal 1x per week contact is;
 • Kwetsbare mensen die zelf geen groot netwerk hebben, maar met andere vormen van begeleiding, zoals (beeld)bellen/langsgaan/inzet van vrijwilligers het voorlopig nog thuis kunnen redden met verschillende momenten in de week contact en begeleiding;
 • Mensen die heel kwetsbaar zijn en vanwege hun fysieke of psychische gesteldheid niet de hele dag alleen thuis kunnen zijn of gebrekkige of overbelaste mantelzorg, en die nauwelijks een sociaal netwerk hebben. Voor deze mensen is dagbesteding of dagopvang een must.

Op basis van dit uitgangspunt zijn vier richtlijnen opgesteld en getoetst bij het RIVM:

Voor andere groepen kwetsbare mensen zijn de richtlijnen ‘huishoudelijke hulp’ en ‘hulpmiddelen’ ook van toepassing. Voor mensen met een beperking wordt nog een nadere handreiking uitgewerkt met de Vereniging Gehandicaptenzorg en de cliëntenorganisaties. Lees meer informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus voor de jeugd op de site van het Nederlands Jeugdinstituut.

Als in een uiterste geval toch crisisopvang nodig is moeten er voldoende opvangplaatsen beschikbaar zijn. De huisarts geeft in dit geval een besluit af voor (tijdelijke) opvang buitenshuis. De huisarts zoekt contact met het regionale coördinatiepunt. Dit coördinatiepunt heeft inzage in de capaciteit van respijt- en crisisvoorzieningen in de regio en kan de cliënt doorgeleiden naar de aanbieder van de voorziening. De directeur publieke gezondheid in de regio is verantwoordelijk voor deze crisisorganisatie. (Bron: Rijksoverheid)


Update 20-4-2020, 09:45 – Overzicht financiële regelingen voor zorgaanbieders in verband met corona

GGZ Nederland linkt hier naar een overzicht financiële regelingen voor zorgaanbieders in verband met corona, en een overzicht van de belangrijkste voorwaarden van de Zorgverzekeraars Nederland regelingen en de overheidsregeling.


Update 16-4-2020, 09:24 – Corona en verplichte zorg

Sommige leden vragen zich af wat de coronamaatregelen betekenen voor cliënten die verplichte zorg krijgen in het kader van de Wvggz en de WZD. Voor die leden kan dit artikel van IGZ interessant zijn.


Update 16-4-2020, 09:20 – Pagina corona voor lvb

Een behoorlijk deel van de cliënten van onze leden heeft een lichte verstandelijke beperking. Op de website van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland staat allerhande informatie over corona in begrijpelijke taal en met pictogrammen.


Update 12-4-2020, 12:30 – Factsheets verdeling beschermingsmiddelen

Het ministerie van VWS heeft op 11 april, na overleg met branches van zorgaanbieders, waaronder Valente, nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen over alle sectoren waar zorg wordt geleverd. In een aantal factsheets staat beschreven hoe de verdeling wordt bepaald en voor welke handelingen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn. Maatschappelijke opvang, beschermd wonen, vrouwenopvang en ggz zijn in de factsheets opgenomen. De factsheets zijn dynamische documenten, al naar gelang ontwikkelingen zich voordoen kunnen de documenten worden aangepast.


Update 9-4-2020, 17:25 – Kleine coronahulp, initiatief van een aantal fondsen

Het coronavirus zet de samenleving op z’n kop. We kunnen de deur niet meer goed uit, niet meer bij elkaar op bezoek en boodschappen doen kan een spannende onderneming zijn. Vooral de kwetsbaren in de samenleving kunnen op dit moment wat extra hulp gebruiken. Gelukkig zien we dat mensen voor elkaar klaar staan. Heb je een initiatief? Via de site kleinecoronahulp.nl kun je bijdrage aanvragen. Geef aan wat je van plan bent, voor wie en wat je van ons nodig hebt. We geven een bijdrage van maximaal 2.500 euro. Lees hier de voorwaarden en dien je aanvraag in.


Update 9-4-2020, 17:02 – Sollicitatieplicht en corona

We kregen zojuist bericht over de sollicitatieplicht vanuit de ww ten tijde van het coronavirus. De verplichting om te solliciteren blijft gelden maar UWV geeft aan wel rekening te houden met de huidige omstandigheden. Als iemand deze tijd moeite heeft om aan de sollicitatieplicht te voldoen, kan contact op worden genomen met een adviseur werk van UWV via de Werkmap of telefonisch met het UWV via Service & contact.


Update 9-4-2020, 11:15 – Buddy’s voor zorgprofessionals

Drie Brabantse psychologen (Help de Helden) hebben het initiatief genomen om zorgprofessionals te begeleiden in de coronatijd middels een buddy-systeem. Zij hebben een oproep geplaatst in hun netwerk onder collega’s, om zich aan te melden als zorgbuddy. Al ruim 400 zorgbuddy’s staan klaar om de zorgprofessionals te begeleiden. Lees hier meer over het project en hoe je je kunt aanmelden.


Update 9-4-2020, 11:00 – Corona in begrijpelijke taal (Stichting Lezen & Schrijven)

In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. Voor hen is alle informatie over het coronavirus veel en moeilijk. Daarom vind je op deze pagina van Stichting Lezen & Schrijven informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal. En tips over hoe je zelf eenvoudiger kunt communiceren.


Update 6-4-2020, 18:04 – Uitstel voor financieel kwetsbare mensen

Het CJIB heeft deurwaarders opgedragen mensen die financieel zijn getroffen door de coronacrisis uitstel te bieden. We zijn blij dat de oproep vanuit de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van het coronavirus voor kwetsbare mensen gehoor heeft gevonden.

Daarnaast heeft het Nibud een peiling onder 1.050 Nederlanders uitgevoerd om de financiële gevolgen van de coronacrisis onder kwetsbare groepen in kaart te brengen. Bijgaand vindt u het rapport en de factsheet dat het Nibud naar aanleiding hiervan heeft gemaakt. Uit de peiling blijkt dat bijna twintig procent van de Nederlanders al in maart een inkomensterugval ervoer als gevolg van de coronacrisis. Een iets hoger percentage (21%) verwacht die terugval ook in april. Onder hen zijn met name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers. Het grootste deel van hen verwacht een inkomensdaling tot maximaal 30 procent. Naar aanleiding van de gepubliceerde resultaten in het rapport werd Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud, geïnterviewd door de Volkskrant.


Update 6-4-2020, 09:51 – Berichtverkeer i-Sociaal Domein tijdens corona

Als gevolg van de coronacrisis kan niet alle zorg en ondersteuning worden geleverd zoals is afgesproken in de toewijzing. Zorgaanbieders en gemeenten zoeken daarom naar alternatieven om de werkzaamheden te continueren. Dit leidt tot verscheidenheid in het gebruik van het berichtenverkeer, met als gevolg extra administratieve lasten voor zorgaanbieders en risico’s voor gemeenten. Om zowel gemeenten als zorgaanbieders te ondersteunen en duidelijkheid te bieden, heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein drie scenario’s uitgewerkt over het gebruik van het berichtenverkeer in deze bijzondere tijd. Lees ze hier.


Update 6-4-2020, 09:46 – Nieuwe versie FAQ

De werkgeversservice heeft een nieuwe versie van de FAQ gepubliceerd. De FAQ geeft antwoord op de veel gestelde vragen op arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk gebied in verband met het coronavirus. Deze FAQ kan als handvat dienen bij keuzes die de instelling maakt als werkgever. Onderwerpen die worden benoemd zijn onder meer vakantie, thuiswerken en vergoeding woon-werkverkeer.
Het antwoord op de vragen is gebaseerd op de algemeen geldende regels (wet en jurisprudentie), inclusief verwijzingen naar de speciale corona wetgeving van de overheid. De FAQ wordt wekelijks aangepast op basis van de actualiteit.


Update 6-4-2020, 09:46 – Handreiking: (Financiële) impact coronavirus inzichtelijk maken

Het is van belang dat aanbieders de extra kosten en omstandigheden die leiden tot omzetderving (zoals uitval van personeel/patiënten) goed registeren. GGZ Nederland heeft een handreiking opgesteld.


Update 2-4-2020, 16:53 – Geld voor creatieve oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen

Praktische uitdagingen vragen om creatieve oplossingen. Het ministerie van VWS heeft extra geld beschikbaar gesteld om creatieve oplossingen te faciliteren voor de genoemde uitdagingen met betrekking tot het coronavirus. Dat betreft ook innovatieve ideeën om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen. Lees hier het hele bericht.


Update 2-4-2020, 16:39 – Goede voorbeelden sociaal domein

Sociaal Werk Nederland maakte een ‘goede voorbeelden special’ over corona in de branche. Lees hier de verhalen en goede ideeën.


Update 2-4-2020, 15:30 – FAQ corona en MO/BW/VO/huiselijk geweld/mensenhandel

Kunnen aanbieders de nachtopvang/dagopvang en dagbesteding voor daklozen open houden? Hoe gaan aanbieders om met een zieke in opvang of beschermd wonen die toch naar buiten gaat omdat hij drugs wil gebruiken? Wat kan ik als gemeente doen als de vraag naar opvang toeneemt? Lees de antwoorden hier (VNG).


Update 31-3-2020, 15:30 – Financieel steunpakket & beëindiging voorbereiding aanbestedingstrajecten

Valente heeft dagelijks contact met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en houdt u graag op de hoogte van het belangrijkste coronanieuws met betrekking tot de forensische zorg:

Financieel steunpakket n.a.v. coronavirus

Het is van groot belang dat de continuïteit van de forensische zorg geborgd is en dat medewerkers veilig en verantwoord hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Daarom heeft DJI maatregelen getroffen om de zorgaanbieders financiële zekerheid te bieden. Hier vindt u de brief die minister Dekker vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de financiële maatregelen van DJI t.b.v. de continuïteit van forensische zorg. Branchepartijen ontvangen hier van DJI ook een brief over.

Beëindiging voorbereiding van de aanbestedingstrajecten voor Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis

In verband met de situatie rond het coronavirus heeft DJI besloten de voorbereiding voor de aanbestedingstrajecten voor Verdiepingsdiagnostiek (VD) en Volledig Pakket Thuis (VPT) in de huidige vorm te beëindigen. De ontwikkelingen van dit moment en de onzekerheid die hier mee samenhangt, maken dat het ook niet mogelijk is op korte termijn aangepaste aanbestedingen te publiceren. Vanaf 2021 zal DJI zich beraden op een toekomstige aanbesteding voor VD en VPT (in een nieuwe vorm). Het aanbestedingstraject voor VD zal daarbij aansluiten op het nieuwe zorgprestatiemodel dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Hierover zal te zijner tijd via www.forensischezorg.nl bericht worden. Om te voorkomen dat VD en VPT per 1 augustus 2020 volledig wegvalt, neemt DJI binnenkort contact op met de huidige aanbieders van VD en VPT over de zorgcontinuïteit.


Update 30-3-2020, 17:07 – Zorginstellingen mogen hun jaarverslag op een later tijdstip indienen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten de datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2019 aan het ministerie moeten aanleveren, te verschuiven. De termijn is nu veranderd van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. Ook het eventueel vragen van uitstel bij de IGJ wordt verlengd: dat kan nu vóór 15 juli 2020  (over verslagjaar 2019). Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de diverse zorginstellingen die te maken hebben met de grote gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.


Update 30-3-2020, 11:49 Richtlijn ggz en corona

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn GGZ en COVID-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland. De richtlijn staat hier.


Update 30-3-2020, 10:39 – Digitale crisisscholing voor inzet en gezondheid van extra personeel

Vanwege de coronacrisis bieden diverse partijen extra hulp door het gratis beschikbaar stellen van e-learnings en andere digitale hulpmiddelen. Sommigen rechtstreeks beschikbaar, anderen zijn beschikbaar via een gratis inlog of via de mail. Lees meer.


Update 30-3-2020, 09:28 – Beeldbellen voor de zorg: welke (veilige) opties zijn er?

De uitbraak van het coronavirus dwingt de zorgsector om digitale zorg in te zetten, en snel ook. Hoe kunnen we digitaal contact met cliënten faciliteren? Mogen diensten als Zoom of FaceTime nou wel of niet, en waar moet ik op letten als aanbieder? SmartHealth geeft een overzicht van welke oplossingen er op dit moment beschikbaar zijn en zal dit de komende weken blijven updaten. Daarnaast hebben we overzicht van beeldbelopties van M&I Partners, zie hier.


Update 27-03-2020, 19.00Staatssecretaris stelt richtlijn opvang vast

Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft vanmiddag de richtlijn vastgesteld voor de opvang voor dakloze mensen. De richtlijn is opgesteld door het RIVM. Valente, een aantal leden, cliëntenorganisaties, VWS en gemeenten hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de richtlijn. Belangrijk uitgangspunt is de zorgplicht van gemeenten vanuit de Wmo 2015 om voldoende opvangplekken te bieden aan dakloze mensen die recht hebben op opvang. Vanuit humanitaire overwegingen is het ook wenselijk tijdelijk (voor de duur van de aanvullende maatregelen van het kabinet) plekken te realiseren voor niet-rechthebbende dakloze mensen.

De richtlijn gaat verder in op de noodzaak om overdag voldoende plekken beschikbaar te hebben waar dakloze mensen, bij voorkeur zo lang als zij willen, warm kunnen worden, terecht kunnen voor hun sanitaire behoeften, voor een maaltijd en/of andere vormen van ondersteuning. Daarnaast geeft de richtlijn aan hoe te handelen bij gezondheidsklachten van dakloze mensen. Ook voor de veiligheid van medewerkers moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Aanvullend is de richtlijn voor vervoer van personen die besmet zijn met het coronavirus toegevoegd.

Update 26-3-2020, 17:00 – Draaiboek coronavirus dak- en thuisloze mensen Eindhoven

In dit document staat informatie die helpt bij het maken van afwegingen en beslissingen als er bij iemand in de nachtopvang, een inloopvoorziening of opvanglocatie het coronavirus wordt vastgesteld of als de levering van zorg in gevaar komt omdat er te weinig personeel is. Het helpt de gemeente Eindhoven, maatschappelijke opvangorganisaties in meest brede zin aldaar en GGD om beter voorbereid te zijn op mogelijke crises en geeft handvatten en randvoorwaarden voor besluitvorming in crisissituaties.


Update 26-3-2020, 10:12 – Tips voor telefonische begeleiding

Housing First Nederland deelde een mooi document met tips voor de begeleiding van cliënten nu die telefonisch plaatsvindt in plaats van in levende lijve.


Update 26-3-2020 – 09:38 – Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. Deze regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand.

Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart worden ingediend en per aanvraag is €50.000 beschikbaar. Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ en GGZ Nederland zijn blij met de maatregelen van de overheid om digitale zorg een impuls te geven.

De regeling is bedoeld voor de ondersteuning en zorg van thuiswonende ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking. De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis of ter ondersteuning van de mantelzorger). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen.

Lees het volledige bericht hier.


Update 25-03-2020, 13.00 Verslaafde cliënten binnen houden?

Een aantal organisaties voor opvang en beschermd wonen heeft te maken met zwaar verslaafde cliënten in hun opvang- of woonvoorzieningen. Vaak gaan mensen meerdere keren per dag de stad in om middelen te kopen. Op dit moment is de richtlijn van RIVM en Rijksoverheid om binnen te blijven. Dit betekent dat cliënten ook zoveel mogelijk in de opvang- of woonvoorziening moeten blijven. Niet overal is gebruik binnen de voorziening toegestaan en dat kan tot spanning leiden met verslaafde cliënten.

Organisaties die een oplossing zoeken voor de problemen die het oplevert als cliënten toch de stad ingaan om middelen te kopen, kunnen wellicht baat hebben bij de praktijk van een grootstedelijke organisatie voor beschermd wonen. Cliënten van enkele specifieke woonvoorzieningen waar middelengebruik is toegestaan, hebben een afspraak met een vaste dealer van buiten. De dealer levert zijn middelen in de woonvoorziening aan een betrouwbare bewoner die het vervolgens door levert aan medebewoners. Hiermee haalt men de handel naar binnen in plaats van het naar buiten te drukken. 

Het voordeel van deze regeling, hoe ongebruikelijk ook, is dat de middelen voorspelbaar zijn qua kwaliteit, dat overlast in de stad en rond de woonvoorziening beperkt is en dat bewoners niet de stad in gaan om te kopen en te handelen. Met het OM, politie en gemeente zijn afspraken gemaakt over het handhaven rond de woonvoorziening.


Update 24-3-2020, 09:57 – Veelgestelde vragen corona en zorg op afstand

Antwoord op vier veelgestelde vragen over corona en zorg op afstand.


Update 23-3-2020, 17:05 – Vragen over coronamaatregelen voor de forensische zorg

Sinds de invoering van de coronamaatregelen en de daarop volgende brief aan de Tweede Kamer van Minister Dekker over de extra maatregelen voor Justitiële Inrichtingen zijn bij DJI veel vragen binnengekomen van forensische zorgaanbieders over wat dit betekent voor hun werkzaamheden. Ook heeft DJI gemerkt dat er behoefte is aan nadere uitleg. DJI heeft een Q&A uitgebracht met vragen en antwoorden. Mocht u vragen hebben gesteld die niet worden beantwoord of de Q&A niet ontvangen hebben, richt u zich dan tot inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.

Los van de onderwerpen die aan bod komen in deze Q&A, wijst DJI op het volgende:

De genomen coronamaatregelen zien op het voorkomen van besmettingsrisico’s. Dat betekent niet dat reguliere (plaatsings)processen geen doorgang kunnen vinden. Zolang er maatregelen en vonnissen worden gewezen, geeft DJI hier uitvoering aan. Dit betekent dan ook dat er geen sprake kan zijn van een opnamestop bij forensische instellingen of eigenstandig geïntroduceerde opnamevoorwaarden. De enige uitzondering hier op is wanneer een zorgaanbieder door een extreem hoog ziekteverzuim niet langer in staat is kwalitatief verantwoorde zorg te leveren. In die situaties wordt de zorgaanbieder verzocht contact op te nemen met ForZo/JJI via inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl, samen met het FPL zal dan gezocht worden naar een oplossing.

Videoboodschap van minister Dekker

Update 23-3-2020, 13:39 – Oproep: Stel hotelkamers beschikbaar voor daklozen

Stel hotelkamers beschikbaar voor daklozen tijdens de coronacrisis. Deze dringende oproep doen de belangenbehartigers van de Straatalliantie aan het gemeentebestuur van Amsterdam.

In de grote steden hebben gemeentes de koudweerregeling uitgeroepen om meer opvangplekken beschikbaar te stellen en dakloze mensen van de straat te krijgen. Amsterdam doet daar dit keer als enige van de G4 niet aan mee. Daardoor belanden diverse groepen op straat. Vooral zogenaamde “zelfredzame daklozen” zijn hierdoor op zichzelf aangewezen. De wens om Oost-Europeanen in deze periode naar eigen land te repatriëren blijkt weinig effectief, met als gevolg dat zij op straat dienen te verblijven.

Onvoldoende

Terwijl de rest van Nederland te horen heeft gekregen zoveel mogelijk binnen te blijven en contacten met anderen te vermijden, is dit voor dakloze mensen onmogelijk. De Straatalliantie maakt zich grote zorgen over de hoge concentraties van daklozen in met name de nacht- en winteropvang en vindt de huidige maatregelen om dit te verminderen onvoldoende.

Hoewel er wordt afgeschaald in voorzieningen als winteropvang en inloophuizen, zijn de concentraties van mensen nog altijd ver boven het wenselijke. Zeker in de wetenschap dat de gezondheid van deze groep vaak broos is en er veelal sprake is van een verminderde weerstand.

Het in fases afschalen leidt er toe dat de groep daklozen juist veel meer dan noodzakelijk door elkaar wordt gehutseld. Mensen gaan weer op zoek naar nieuwe plekken, met nieuwe (kwetsbare) mensen en met nieuw besmettingsgevaar. Dit verhoogt uiteraard ook de kans dat andere – niet dakloze – burgers met het virus in aanraking komen.

Ferme maatregelen

Het vermijden van contact met grote groepen mensen is een van de belangrijkste maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Het beleid om grote concentraties af te schalen, zal zonder ferme besluiten een work in progress blijven, met steeds meer nadelige gevolgen als hierboven beschreven.

De Straatalliantie roept dan ook op om in het beleid van afschalen een grote stap voorwaarts te zetten door daklozen nu in leegstaande hotels te huisvesten. De hotels staan momenteel leeg en worden waarschijnlijk financieel gecompenseerd voor verliezen die zij lijden. In Frankrijk en Gent is een dergelijk beleid al effectief. In Amsterdam hebben hoteliers al aangeboden hun hotel ter beschikking te stellen. Het is derhalve aan de gemeente om dit te realiseren.

Zonder een dergelijke ferme, maar humane maatregel, vreest de Straatalliantie dat het virus genadeloos zal toeslaan bij deze groep kwetsbare burgers.

De Straatalliantie is een samenwerkingsverband van de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, Bureau straatjurist en de Daklozenvakbond.


Update 23-3-2020, 13:00 – Initiatieven tegen eenzaamheid

In tijden van crisis ontstaat eenzaamheid, maar staan ook mensen op om te helpen. Valente verzamelde een aantal initiatieven tegen eenzaamheid. Heb je aanvullingen? Mail ze naar kim.vandewetering@valente.nl


Update 23-3-2020, 11:19 – Richtlijn bezoekersbeleid

In afstemming met Valente en Mind is een richtlijn voor bezoekersbeleid opgesteld die is geaccordeerd door het RIVM. VWS heeft steun voor de richtlijn uitgesproken. In de richtlijn is opgenomen dat het mogelijk een tussenstap betreft op weg naar een verdere aanscherping de komende dagen.


Update 23-3-2020, 11:13 – Gemeente Waalwijk stelt draaiboek beschikbaar

Gemeente Waalwijk stelt haar coronadraaiboek beschikbaar. Het is een oproep om een proactieve houding aan te nemen in plaats van een passieve (of zelfs contraproductieve zoals we hier zagen).


Update 23-3-2020, 10:10 – Verschillende initiatieven op gemeenteniveau

In diverse gemeenten ontstaan verschillende mooie initiatieven voor en door onze leden:


Update 21-03-2020, 12.30 – Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Minister de Jonge heeft in een brief aan de Tweede Kamer het volgende bekend gemaakt over de verdeling van PBM. De GGD GHOR, in samenwerking met het ROAZ, is verantwoordelijk voor de verdeling over de verschillende ROAZ-regio’s. Voor de juiste verdeling over de verschillende regio’s is het noodzakelijk dat zij inzicht hebben in bestaande voorraden en behoeften van zorginstellingen. Daartoe is een webapplicatie ontwikkeld, waarin op dit moment in elk geval ziekenhuizen, huisartsen, GGD’en en ambulances hun voorraad en behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen invullen.

De verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en ggz-instellingen (inclusief opvang en beschermd wonen) worden hier zo snel mogelijk op aangesloten. Zij kunnen nu telefonisch en per mail hun wensen kenbaar maken bij de regionale ROAZ-coördinator. Aan de hand daarvan maakt de GGD GHOR een verdeling van centraal binnengekomen middelen.


Update 20-03-2020, 13.45 – Afstemming VWS, VNG en Valente

Elke werkdag is er overleg tussen Valente, VWS en de VNG over de aanpak van het coronavirus in beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. In het overleg worden vragen en knelpunten van gemeenten en leden van Valente besproken, alsook de acties die het ministerie van VWS inzet. In een kort bericht zijn deze afstemmingsafspraken beschreven. 


Update 19-03-2020, 14:30 – Aangenomen moties corona voor onze branche

In het Tweede Kamerdebat over de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus zijn gisteren onder meer deze drie moties aangenomen:

 1. Specifieke aandacht voor de hulp, ondersteuning en opvang voor dak- en thuislozen; huurders en huiseigenaren en gevolgen van eventuele betalingsproblemen; bevoorrading en ondersteuning van voedselbanken, en eventuele problemen voortvarend en zo goed als mogelijk op te lossen
 2. Een noodplan waarin het voorkomen van knelpunten wordt uitgewerkt, zodat ouderen en kwetsbare mensen op een verantwoorde wijze deze periode kunnen doorstaan
 3. De regering gaat op zo kort mogelijke termijn in gesprek met alle relevante partijen om de voedselvoorziening aan de allerarmsten in Nederland veilig te stellen, bijvoorbeeld door het inzetten van voedsel vanuit de horeca, het inzetten van jongeren als vrijwilliger, het wegnemen van financiële belemmeringen et cetera.

Update 19-03-2020, 11:19 – RIVM richtlijnen voor professionals

Naast de algemene richtlijnen van het RIVM, attenderen we iedereen die werkzaam is in de zorg ook graag op de informatie voor professionals.


Update 19-03-2020, 10:57 – Voorbeelddocumenten Tussenvoorziening

De Tussenvoorziening heeft een aantal documenten beschikbaar gesteld aan collega-organisaties: een handelingsprotocol, een brief en een poster voor cliënten maar ook vragen over corona en werk. Zelf ook dergelijke documenten of tips om te delen? Laat het weten, tag ons op Twitter en LinkedIn


Update 19-03-2020, 09:39 – Website extra handen voor de zorg

Samen staan we voor de taak om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan en om patiënten die besmet zijn de best mogelijke zorg te geven. In korte tijd zijn er in het hele land initiatieven ontstaan van mensen die tijdens de coronacrisis willen helpen in de zorg. Een coalitie van partijen heeft de handen ineen geslagen om deze initiatieven te bundelen. Op de website extrahandenvoordezorg.nl vind je meer vraag en aanbod naar extra personeel.


Update 18-03-2020, 19:00 Vragen SP in Tweede Kamer

De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van het corona virus voor huishoudens en specifiek voor dakloze mensen. De SP wil weten hoe besmetting onder dakloze mensen wordt voorkomen en welke alternatieve accommodatie beschikbaar kan komen.


Update 18-03-2020, 14:10VNG-advies inzake contracten

De VNG heeft in een ledenbrief advies gegeven aan alle gemeenten hoe om te gaan met de afspraken en contracten tussen gemeenten en aanbieders. De VNG roept gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Het intact houden van aanbod aan zorg en ondersteuning staat voorop. De VNG is in gesprek met het Rijk over compensatie van extra kosten die gemeenten hierbij maken voor de aanpak van het coronavirus. De zorgverzekeraars hebben eenzelfde soort afspraak met het Rijk.


Update 18-03-2020, 13:45Goed nieuws: MO, VO en BW op lijst vitale beroepen

De lijst met cruciale beroepen voor aanpak coronavirus is uitgebreid met medewerkers Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning (dus ook vrouwenopvang, beschermd wonen en maatschappelijke opvang en Wmo thuiszorg).


Update 18-03-2020, 10:40Landelijke aanpak beschermingsmiddelen

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte ontstaan aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) coronapatiënten. Om de situatie zo goed mogelijk te kunnen beheersen is er een landelijke aanpak vastgesteld. Deze leest u hier. Zorgaanbieders die te maken hebben met acute problemen (zoals een besmette patiënt en geen persoonlijke beschermingsmiddelen) moeten zich melden bij de regionale coördinatoren. De lijst van regionale coördinatoren vindt u hier


Update 16:14 – Oproep Landelijke Armoedecoalitie

In de bestrijding van het coronavirus zijn vele maatregelen nodig. Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege beperking sociale contacten minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen, onder wie ook mensen met een beperking, in grote financiële problemen terecht komen. Daarom doet de Landelijke Armoedecoalitie een oproep: beperk financiële gevolgen coronavirus voor kwetsbare mensen sociaal domein. Lees het hele bericht hier.


Update 17-03-2020, 12:25 – Lokale genomen maatregelen in opvang en BW

Leden nemen samen met gemeenten verschillende maatregelen, naast het opvolgen van de RIVM-hygiënemaatregelen. Deze maatregelen hebben we vernomen (laat het ons weten via Twitter en LinkedIn als je aanvullingen hebt):

Nachtopvang:

 • Locaties verkleinen
 • Minder bedden per locatie
 • Bedden verder uit elkaar
 • Bedden draaien zodat kop-tot-teen ligging ontstaat (afstand vergroten)
 • Nieuwe kleinere locaties
 • Versneld uitplaatsen naar woningen (als die beschikbaar zijn)
 • Hotelkamers huren
 • Quarantaineplekken inrichten voor besmette mensen
 • Verzamelen beschermende kleding, desinfecterende middelen, mondkapjes

Dagopvang:

 • Sluiten
 • Beperkt openstellen voor kleine groepen (beurtelings)
 • Voorverpakte maaltijden uitdelen

Dagbesteding:

 • Locaties en activiteiten voor grotere groepen staken; 
 • Wel activiteiten voor kleine groepjes als alternatief (max. 5 personen)

Beschermd Wonen:

 • Bezoek beperken tot 1 persoon per dag
 • Familie/naasten informeren en zo nodig ook een beroep doen op hen 
 • Eten en activiteiten in kleine groepjes i.p.v. met zijn allen

Begeleiding:

 • Huisbezoeken vervangen door telefonische afspraken
 • Telefoonteams inrichten
 • Smartphones verzamelen voor cliënten die er geen hebben zodat ze bereikt kunnen worden
 • MIND heeft een ‘internet-huiskamer’ ingericht, elke werkdag van 11-16:00 uur

Vrouwenopvang:

 • Dienstverlening gaat door: Aware-teams en noodbedden blijven beschikbaar, 7x24u bereikbaar
 • Geen bezoek op opvanglocaties
 • Geen mogelijkheid tot kort logeren elders en weer terugkeren naar opvang
 • Zo veel mogelijk cliëntcontact telefonisch of online
 • Waar mogelijk werken medewerkers vanuit huis

Update: 14:09 Platform corona Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland: “In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen we uiteraard bij om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd voelen we als werkgeversvereniging ook de verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan úw continuïteit. Daarom blijft onze dienstverlening beschikbaar.

Dit betekent dat onze adviseurs zoveel mogelijk vanuit huis werken en beschikbaar zijn voor advisering. Wij hebben hen gevraagd om creatief te zijn in het onderhouden van contact met leden, bijvoorbeeld via telefoon of Skype. Als u graag onze adviseurs in persoon wilt ontmoeten, dan blijft dat mogelijk, onder de voorwaarde dat zij zich houden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en de richtlijnen van uw organisatie. U kunt in elk geval onderling informatie uitwisselen via het speciale online platform corona en sociaal werk. Telefonisch blijven wij op de reguliere tijden bereikbaar. Deze maatregelen gelden tot en met 6 april.”


Update: 14:02 Praktische tips

Voor nachtopvanglocaties ontvingen we de volgende praktische tips van collega’s uit Europa:

 • Ga van nachtopvang naar 24-uursopvang;
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de bedden;
 • Maak een rooster voor bad- en eettijden, zodat contact zo veel mogelijk vermeden wordt;
 • Leg mensen op slaapzalen head to toe leggen, zodat mensen elkaar niet in het gezicht kijken.

Update: 13:04 – Voorbeeld protocol en pva

De ggz-instellingen Arkin en Reinier van Arkel groep hebben een protocol en een plan van aanpak gemaakt. Zij stellen het ter beschikking aan collega-instellingen:
Protocol hoe te handelen bij een verdenking van het coronavirus bij cliënten
Plan van aanpak waarborgen van de zorgcontinuïteit rond het coronavirus


Update: 11:48 – We gaan ervan uit dat slachtoffers van huiselijk geweld die om veiligheidsredenen niet in de eigen woonplaats kunnen verblijven, nog steeds de mogelijkheid hebben naar opvang elders in het land te gaan. Het is daarbij vanzelfsprekend om de extra zorgvuldigheidsmaatregelen in acht te nemen.


16-03-2020, 10:05 – Eerste bericht

Coronavirus in MO, VO en BW

Gisteren kondigde de Rijksoverheid verdere maatregelen aan ter beheersing van het Coronavirus. De verdere virusverspreiding en impact van maatregelen komen voor iedereen dichterbij, dus ook voor cliënten, naasten en zorgverleners. Onder de maatregelen die we zien, zijn de dagopvang die deels gesloten is, beperking van het bezoek aan cliënten in beschermd wonen, en van huisbezoeken aan ambulante cliënten.

Advies Valente

Valente adviseert haar leden met lokale en regionale collega’s te overleggen welke maatregelen te nemen in de dag- en nachtopvang, vrouwenopvang en beschermd wonen, ook rondom quarantainebedden. Bespreek dit gezamenlijk en leg het vast, om duidelijkheid te kunnen bieden aan de betreffende mensen, hun naasten en verwijzende diensten.

Ons advies is verder om ook met de gemeente te overleggen om te zien hoe de opvang en begeleiding waar grote groepen bij elkaar komen het beste georganiseerd kan worden. Het moge duidelijk zijn dat sluiting van de nachtopvang betekent dat deze cliënten op straat komen en dit in het licht van verspreiding van het virus ook geen oplossing is.

Zorg dat GGD’s overleggen met opvangcentra over medische expertise; bij verdenking van besmetting moet deze expertise snel beschikbaar zijn en dus moet hier een werkwijze over afgesproken worden.

Vitale beroepsgroepen

VWS heeft overleg met VNG, GGZ Nederland en Valente. We verwachten vandaag bericht te krijgen of medewerkers in MO, VO en BW onder de vitale beroepsgroepen vallen. We gaan ervan uit dat dit wel het geval is.

Vragen

Heeft u aanvullende algemene vragen over het Coronavirus? Neemt u dan contact op met de GGD, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) of bel met het publieksinformatienummer 0800 1351. 

Nog steeds vindt u de meest actuele informatie over het virus op de site van het RIVM (zie ons eerdere bericht). Daar vindt u ook de veel gestelde vragen en informatiefilmpjes over het Coronavirus.

Ervaring of vraag delen?

Tag Valente met #coronavirusnl op Twitter of op LinkedIn.